Aansprakelijkheid voor ongeval uitzendkrachten

0

Een uitzendkracht die een ongeval krijgt tijdens het werk, kan zowel het uitzendbureau als de inlener aanspreken.

Een uitzendkracht is door een partyservicebedrijf ingehuurd als cateringmedewerker. Op een gegeven moment is de uitzendkracht van een keldertrap gevallen terwijl hij een doos flessen van de achterzijde van de boekhandel naar de winkelruimte van de boekhandel droeg. Door de val heeft de uitzendkracht letsel opgelopen. Voordat hij viel had de uitzendkracht dezelfde route al enkele keren gelopen. De uitzendkracht wil een vergoeding voor de letselschade die hij bij de val opliep.

Zorgverplichting werkgever

Een werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Hij moet maatregelen treffen die nodig zijn ter voorkoming van ongelukken tijdens het werk. In het eerste lid van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek staat de zorgverplichting van de werkgever:

 De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Omgekeerde bewijslast

Als de werkgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan is hij aansprakelijk voor de schade van de werknemer. De bewijslast ligt bij de werkgever, dat betekent dat de werkgever moet aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf. Lid 2 van artikel 7:658 BW luidt:

 De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Uitzendrelatie

De uitzendkracht heeft juridisch gezien een vrije keuze wie hij aansprakelijk stelt: zowel zijn formele werkgever met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft (uitzendbureau) als de inlener (het cateringbedrijf) kunnen voor de schade aangesproken worden. Deze mogelijkheid bestaat sinds de invoering van de Flexwet in 1998 en staat in lid 4 van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. In deze zaak koos de uitzendkracht voor het bedrijf dat hem had ingeleend. Hij stelde dat de inlener zijn wettelijke zorgverplichtingen niet was nagekomen. Lid 4 stelt:

 Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

De uitzendkracht heeft bij de rechtbank ongelijk gekregen. Volgens de rechtbank had er weliswaar geen rondleiding voor het personeel plaatsgevonden, maar de route door het gebouw was goed verlicht en er stonden geen obstakels. De rechtbank vond dat er dus geen andere maatregelen getroffen dienden te worden.

Potentieel gevaar

De uitzendkracht ging in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag. Het hof vernietigde het eindvonnis van de lagere rechter en verklaarde dat de inlener wél aansprakelijk was voor de schade en dus een schadevergoeding moet betalen. Het hof oordeelde dat de keldertrap tijdens de uitvoering van de cateringwerkzaamheden een potentieel gevaar vormde waarvoor de inlener vooraf had moeten waarschuwen. De inlener kon niet bewijzen dat de uitzendkracht vooraf een rondleiding had gekregen en dat hij voor de keldertrap was gewaarschuwd. De trap was niet afgeschermd, er was boven aan de trap geen platform, bevond zich in een smalle doorgang en was niet goed zichtbaar door een scheidingsmuur.

Het hof vond ook belangrijk dat de uitzendkracht onbekend was met de werkomgeving. Bovendien moet een werkgever of inlener rekening houden met de mogelijkheid dat het personeelsleden niet altijd even goed opletten en voorzichtig zijn. De inlener zal een schadevergoeding moeten betalen waarvan de hoogte op een later moment nog zal worden vastgesteld.

Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 18-11-2005,
LJN: AU8542

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer