Uitzendwerk goed voor BV Nederland

0

Iedereen in Nederland pofiteert van uitzendwerk. Uitzenden zorgt voor meer banen, minder ongereguleerd flexwerk en spekt de schatkist van de BV Nederland. Per saldo liggen de maatschappelijke baten zelfs tussen de € 1,1 en € 3 miljard per jaar.

Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) over nut en noodzaak van uitzendwerkhe dat Onderzoeksbureau SEO maakte in opdracht van de ABU. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op het ABU-congres op 13 mei jl.

Drie opvallende cijfers uit dit onderzoek die het belang van uitzendwerk voor Nederland onderstrepen:

  1. uitzendwerk zorgt jaarlijks voor een miljoen banen (11% van alle banen)
  2. gemiddeld werken er 377.000 uitzendkrachten tegelijkertijd (279.000 kortlopend contracten (met uitzendbeding), 98.000 langer lopend contract voor (on)bepaalde tijd)
  3. de toegevoegde waarde van uitzendwerk is ruim € 21 miljard (3% nationaal inkomen)

En drie cijfers die aangeven hoe Nederland er zonder uitzendwerk voor zou staan:

  1. zonder uitzendwerk zouden er 34.000 mensen extra zonder werk zitten (9% van alle uitzendkrachten)
  2. de uitkeringslasten zouden € 206 miljoen hoger liggen
  3. het nationaal inkomen in Nederland zou circa 1,7 miljard lager zijn

Meer werkgelegenheid

Ook concludeert men in het onderzoek dat uitzenden helpt bij efficiënte werving en selectie. Die allocatiefunctie leidt volgens de onderzoekers tot een hogere werkgelegenheid. Daarvoor zijn drie verklaringen:

  1. zonder uitzendwerk zou 9% van alle uitzendkrachten werkloos of inactief zijn. Uitzendwerk voorziet namelijk in vraag naar een flexibel personeelsbestand die kan meebewegen met de conjunctuur
  2. door schaalvoordelen bij uitzendbureaus leiden tot lagere inhuurkosten (en dus meer vraag daarnaar)
  3. de bemiddelingsfunctie van uitzendbureaus brengt vraag en aanbod beter bij elkaar (beter matchen betekent meer vacatures vervullen)

Alternatieven voor uitzendwerk

De onderzoekers hebben ook gekeken naar wat er zou gebeuren op de arbeidsmarkt wanneer er geen uitzendwerk zou zijn.
Waarschijnlijk zou dan 75% dan van de 377.000 uitzendkrachten nog steeds werkzaam zijn, maar dan als tijdelijk werknemers, zpp’er of oproepkracht.
Van die andere 25% zouden volgens de onderzoekers 41.000 uitzendkrachten (11%) in plaats van uitzendwerk vast werk hebben, 5% zou informeel (zwart) werk doen en 9% zou werkloos of inactief zijn.

Overheid profiteert van uitzendwerk

Nog een opvallende conclusie: vooral de overheid profiteert van uitzendwerk. De grotere werkgelegenheid die uitzendwerk creëert leidt tot een grotere bruto beloning voor de inzet van (extra) personeel (ongeveer € 1,1 miljard per jaar). Die beloning komt gedeeltelijk bij uitzendkrachten terecht (ongeveer € 0,4 miljard), maar voornamelijk in de vorm van extra  belasting en premies bij de overheid (€ 0,7 miljard). Voor uitzendwerk liggen de belasting- en premieopbrengsten namelijk hoger dan voor zzp’ers en informele arbeid, dat mensen meer zouden gaan doen als uitzenden er niet zou zijn.
Hogere belasting- en premieopbrengsten en minder uitkeringslasten door uitzendwerk zorgen samen voor ruim € 1 miljard per jaar aan extra inkomsten voor de overheid.

Maatschappelijke kosten en baten

Voor de berekening van maatschappelijke kosten en baten van uitzendwerk is in het onderzoek veel breder gekeken naar verschillende factoren. Zoals het aandeel van alternatieve vormen van arbeid in de situatie zonder uitzendwerk, de omvang van inhuurkosten voor inleners, het gemiddelde netto inkomen van zzp’ers en de hoogte van het ziekteverzuimpercentage bij uitzendkrachten. Hieruit blijkt dat uitzendwerk per saldo leidt tot positieve maatschappelijke baten die waarschijnlijk variëren tussen de € 1,1 en € 3 miljard per jaar.

Positief beeld uitzendwerk

Doel van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van uitzendwerk is om de maatschappelijke meerwaarde van uitzendwerk vast te stellen ten opzichte van een wereld zonder uitzendwerk. Dat grijpt de ABU natuurlijk graag aan om de lobby voor uitzenden in een positiever daglicht te stellen. ABU-directeur Jurriën Koops zegt in een toelichting op de resultaten van het onderzoek: “Het is goed om via onderzoek de waarde van uitzendwerk in kaart te brengen. Daardoor kan de discussie gevoerd worden op basis van feiten en cijfers. (..) We zien dat het maatschappelijk draagvlak voor uitzenden onder druk staat en de waarde van uitzendwerk uit het zicht raakt.”

Het complete onderzoek De maatschappelijke en economische waarde van uitzendwerk is op te vragen bij de ABU via honcoop@abu.nl.

Bron: ABU

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer