FAQ: Bijzondere regels

0

In sommige sectoren gelden bijzondere regels waar uitzendondernemingen rekening mee moeten houden. Bent u van deze regels op de hoogte?

Beroepsgoederenvervoer over de weg

Als u chauffeurs voor het beroepsgoederenvervoer wil uitzenden is dit alleen mogelijk als u daarvoor als uitzendonderneming bent aangewezen door de minister van Verkeer en Waterstaat. U dient een aanwijzingsbeschikking aan te vragen bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Daarvoor overlegt u een uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat u personeel voor het beroepsgoederenvervoer gaat uitzenden. Als dit niet in het uittreksel staat, dan is een aanvullende verklaring vereist.

De uitzendonderneming geeft vervolgens een verklaring van terbeschikkingstelling aan de chauffeur. Bij controle onderweg moet de chauffeur deze kunnen laten zien. Als de chauffeur niet meer bij de betreffende inlener werkzaam is, moet hij de verklaring inleveren bij de uitzendonderneming. Voor nadere informatie kunt u terecht op de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Uitzenden naar de Bouwsector

Sinds 2006 zijn er afspraken gemaakt tussen de bouw en uitzendbranche. Die houden in dat voor uitzendkrachten die worden uitgezonden naar een inlener die valt onder de cao voor de Bouwnijverheid, een afwijkend pakket van arbeidsvoorwaarden geldt.

De uitzendkracht is een vakkracht in de bouw als hij in het bezit is van bepaalde diploma’s, dan wel bezig is met een bepaalde opleiding. Ook als hij binnen een periode van twee jaar in totaal twaalf maanden bouwwerkzaamheden in de zin van de cao voor de Bouwnijverheid heeft verricht, is er sprake van een vakkracht. Voor deze vakkracht gelden, naast de cao voor Uitzendkrachten, vier aanvullende arbeidsvoorwaarden uit de cao voor de Bouwnijverheid. Deze arbeidsvoorwaarden betreffen de reisurenvergoeding, de prestatiebeloning en de bereikbaarheidsdienst. Voor uitzendkrachten van 55 jaar of ouder gelden seniorendagen en een vierdaagse werkweek. Onder bepaalde voorwaarden valt de vakkracht ook onder het bedrijfspensioenfonds van de Bouw.

Inzet van uitzendkrachten

Soms bevatten inleen-cao’s bepalingen over de inzet van uitzendkrachten. Zo kan in de betreffende cao bepaald zijn dat ten opzichte van het eigen personeel slechts een bepaald percentage uitzendkrachten ingeleend mag worden. Ook kan er bepaald zijn dat uitzendkrachten alleen ingeleend mogen worden als er bepaalde arbeidsvoorwaarden worden toegepast. De uitzendonder neming is hier niet rechtstreeks aan gebonden, maar de inlener wel. Treedt de inlener in overleg met de uitzendonderneming, dan kunnen goede afspraken gemaakt worden over de voorwaarden van de uitzending.

 

NEN 4400-1

Volgens sommige cao’s mag er alleen worden ingeleend van uitzendondernemingen die het certificaat NEN 4400-1 bezitten. NEN 4400-1 heeft als doel de inlenersaansprakelijkheid voor niet afgedragen premies en belastingen te beperken. Deze aansprakelijkheid kunt u veroorzaken door onjuiste afdracht van loon- en omzetbelastingen en /of verzekeringspremies en door het ontbreken van een juiste controle van de identiteit en het gerechtigd zijn tot werken in Nederland.

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer