FAQ: Aansprakelijkheid

0

Een uitzendkracht kan zowel het uitzendbureau als de inlener aansprakelijk stellen. Bent u daar op voorbereid?

Waar kan ik dit vinden?

In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek staat dat de werkgever (waar werknemer in dienst is) aansprakelijk is voor schade geleden door de werknemer tijdens werktijd. Deze aansprakelijkheid blijft voor een uitzendbureau bestaan, ook als de zorg voor veiligheid van zijn uitzendkracht bij de inlener ligt.

Wanneer is een werkgever aansprakelijk?

Als de werkgever niet aan zijn (zorg)verplichtingen voldoet, is hij aansprakelijk voor de schade van de werknemer. De bewijslast ligt bij de werkgever. Hij moet aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade volgt uit opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf. Hier is dossiervorming geboden.

Wanneer is de inlener aansprakelijk?

In boek 7 (BW) is een bepaling toegevoegd dat de inlener aansprakelijk kan zijn omdat de feitelijke werkzaamheden bij de inlener plaatsvinden. De lagere rechtspraak lijkt vooral waarde te hechten aan de vraag of de activiteiten ook door eigen werknemers zouden kunnen worden verricht en of er sprake is van zeggenschap over het verrichten van de werkzaamheden. Immers: het werk vindt onder leiding en toezicht van de inlener plaats.

In de Arbowet staat dat de inlener als werkgever wordt beschouwd, wat inhoudt dat hij tegenover uitzendkrachten dezelfde zorg in acht moet nemen als werknemers die rechtstreeks bij hem in dienst zijn. De inlener wordt geacht maatregelen te treffen ter voorkoming van ongelukken tijdens het werk, ook voor uitzendkrachten. De kantonrechter kijkt altijd naar feitelijke omstandigheden, die doorslaggevend kunnen zijn in een aansprakelijkheidskwestie!

Mijn uitzendbureau zendt een uitzendkracht uit naar inlener A en deze wil de uitzendkracht doorlenen aan inlener B. Wat gebeurt hier met de aansprakelijkheid?

Zelfs als u de aansprakelijkheid via de Algemene Voorwaarden (AV) heeft uitgesloten, behoudt u de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een veilige en gezonde werksituatie van de uitzendkracht. In beginsel is inlener A in de doorleensituatie aansprakelijk, tenzij hij zelf ook weer voorwaarden heeft afgesproken met inlener B.
Daarom is het belangrijk om via de AV een bepaling op te nemen dat doorlenen alleen toegestaan is met uitdrukkelijke toestemming. Bij het verlenen van toestemming voor de doorleenconstructie kunt u direct duidelijke afspraken maken over onder meer:

  • dat leiding en toezicht overgaat naar inlener B;
  • wie aansprakelijk is (dat is altijd degene die de uitzendkracht arbeid heeft doen verrichten in zijn bedrijf, dus inlener B);
  • wie verantwoordelijk is voor arbo (wederom inlener B);
  • wie geeft arbo-instructies (u als uitzendbureau dient conform art. 17 lid 4 Cao voor Uitzendkrachten dit te doen, maar de informatie moet afkomstig zijn van inlener B).

Onze uitzendkracht heeft een bedrijfsongeval gehad. Vermoedelijk blijvend letsel doordat hij met zijn hand tussen een wals is gekomen. Wat kan mijn uitzendbureau doen om voor dit soort situaties niet aansprakelijk te worden gesteld?

Opnemen in de AV dat de aansprakelijkheid voor de gevolgen van een bedrijfsongeval is overgedragen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zich hiervoor afdoende te verzekeren. Daarnaast is het wel belangrijk dat het uitzendbureau alle regelingen omtrent arbeidsomstandigheden goed heeft toegepast door bijvoorbeeld te beschikken over een ingevuld arbodocument.

De uitzendkracht kan echter zowel het uitzendbureau als de inlener aansprakelijk stellen. Daarom is het ook belangrijk om zelf verzekerd te zijn voor ongevallen en aansprakelijkheid.

Zijn de bepalingen in de AV niet voldoende om alle werkgeversaansprakelijkheid uit te sluiten?

Jawel, maar het gaat juist om die situaties dat de AV wel van toepassing zijn verklaard, maar niet op een correcte manier. Of dat de rechter oordeelt dat het uitzendbureau toch aansprakelijk is. De beste manier om AV op een correcte manier van toepassing te verklaren is voordat een eerste opdracht begint, deze AV aangetekend aan de opdrachtgever toe te sturen en te laten ondertekenen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer