Langdurend zorgverlof

0

Als een levensbedreigend ziek kind, partner of ouder van uw werknemer zorg behoeft, kan de werknemer een beroep doen op het langdurend zorgverlof. Tijdens dat verlof hoeft u geen salaris door te betalen.

Wie mag langdurend zorgverlof opnemen? 

Werknemers die tijdelijk hulp bieden aan een partner, kind of ouder die levensbedreigend ziek is, kunnen langdurend zorgverlof opnemen. Levensbedreigend ziek betekent dat het leven van de persoon op korte termijn ernstig in gevaar is.

De regeling geldt niet als het een schoonouder betreft of als het gaat om een chronisch zieke. Wanneer een chronische ziekte echter levensbedreigend wordt, of de zieke in de terminale fase komt, kan voor de zorg wel langdurend zorgverlof worden aangevraagd.

Duur zorgverlof

In principe kan een werknemer gedurende twaalf weken in deeltijd werken. Hij kan jaarlijks hooguit zes maal de wekelijkse arbeidsduur aan verlof opnemen. In geval van een veertigurige werkweek dus zes weken. De werknemer kan in overleg met de werkgever ook voor een andere spreiding van het verlof kiezen. Bijvoorbeeld zes achtereenvolgende weken voltijd verlof. Het verlof mag niet over een langere periode dan achttien weken worden uitgesmeerd.

Voor deeltijdwerkers geldt het verlof naar verhouding. Stel: een werknemer werkt twintig uur per week. Dan kan hij twaalf weken lang tien uur per week verlof opnemen.

Stel de maximumtermijn van het langdurend zorgverlof verstrijkt, maar de ouder, het kind of de partner is nog steeds levensbedreigend ziek. Uw werknemer kan er dan voor kiezen gebruik te maken van onbetaald verlof.

Aanvraag langdurend zorgverlof

De werknemer moet het verlof minstens twee weken vóór de gewenste verlofdatum schriftelijk aanvragen. De werkgever moet vervolgens binnen een week beslissen over het verzoek. Doet hij dat niet, dan gaat het verlof in volgens de regeling die de werknemer had voorgesteld.

Weigeren zorgverlof door werkgever

De werkgever mag het verlof weigeren als de organisatie in ernstige problemen zou komen. Hij moet dan wel goede argumenten hebben.

De werkgevevr mag geen oordeel vellen over de vorm van hulp die wordt geboden of de noodzaak van deze hulp aan de zieke. Als werkgever en werknemer er niet uitkomen, dan kan in het uiterste geval de rechter uitspraak doen over de noodzaak van het verlof.

Geen doorbetaling salaris

De werkgever hoeft geen salaris te betalen tijdens het verlof. Als de verlofnemer in deeltijd gaat werken, ontvangt hij uiteraard wel gewoon loon voor de uren die hij werkt. Voor de financiering van het onbetaalde verlof kan de werknemer gebruik maken van de levensloopregeling.

Vakantiedagen

De werknemer blijft vakantiedagen opbouwen. Zowel in zijn werkuren als in zijn verlofuren. De verlofuren kunnen niet van het vakantietegoed worden afgetrokken.

Ontslag niet mogelijk

Tijdens de verlofperiode kan de werknemer niet ontslagen worden omdat hij gebruik maakt van de regeling van het langdurend zorgverlof. Wèl kan de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden om andere redenen, bijvoorbeeld omdat de werknemer ten onrechte een beroep doet op het langdurend zorgverlof.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer