Vakantiedagen

0

Een werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon. Het aantal vakantiedagen waar een werknemer minimaal recht op heeft is wettelijk vastgelegd. Ook de verschillende mogelijkheden voor het opnemen van vakantie zijn bij wet geregeld.

Opbouw vakantiedagen

Werknemers hebben recht op vakantie met behoud van loon. Het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar is minimaal vier keer het aantal werkdagen per week.

  • Bij een volledige baan is dat dus 4×5=20 dagen per jaar.
  • Bij 25 uur in deeltijd dan heeft de werknemer recht op 4×25=100 uur vakantie.
  • Bent u nog leerplichtig en werkt u bijvoorbeeld twee dagen per week, dan heeft u recht op 4×2=8 vakantiedagen.

Een werknemer heeft recht op een minimum aantal vakantiedagen. Meestal is in de arbeidsovereenkomst of de cao geregeld hoeveel vakantiedagen werknemers krijgen. Dit kan dus ook meer zijn dan wat bij wet geregeld is.

Vakantiedagen worden door het jaar heen opgebouwd. Werkt u ergens korter dan een jaar, dan worden uw vakantiedagen naar evenredigheid berekend.

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten hebben volgens de cao recht op 16 uur vakantie bij een volledig gewerkte maand. Ook hebben ze recht op 8% vakantiegeld.

Opbouw bij verlof en ziekte

Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en tijdens ziekte worden ook vakantiedagen opgebouwd. De aanspraak op vakantie bij volledige arbeidsongeschiktheid is beperkt tot het laatste half jaar. Wanneer de werknemer door ziekte gedeeltelijk niet kan werken, bouwt hij vakantie op over de uren die worden gewerkt.

Opname van vakantiedagen

De werkgever moet in principe instemmen met de vakantiewensen van de werknemer. Alleen als de vakantie grote problemen voor de bedrijfsvoering oplevert, mag er van deze regel worden afgeweken. In dat geval moet de werkgever wel akkoord gaan met een andere aaneengesloten periode van twee weken of twee maal één week.

De aanvraag voor vakantie moet ingediend worden bij de werkgever. De werkgever heeft twee weken om eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar te maken Doet hij dat niet, dan is de vakantie vastgesteld. Voor extra vakantiedagen (die dus bovenop het wettelijke minimum komen) kan eventueel een andere termijn gelden. Maar dat moet dan wel van tevoren schriftelijk zijn vastgelegd.

De werknemer moet ieder jaar de vakantiedagen kunnen opnemen waar hij minimaal recht op heeft. De werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken, ook niet met een beroep op `zwaarwegende bedrijfsbelangen’.

Het is mogelijk om vakantiedagen in uren op te nemen. Dit geldt alleen voor de vakantiedagen die u over hebt na aftrek van een minimum van twee weken vakantie achtereen of twee maal een vakantie van een week. De werkgever kan hier vanwege `zwaarwegende bedrijfsbelangen’ bezwaar tegen maken.

Opsparen en afkopen

Vakantiedagen kunnen worden opgespaard Vakantiedagen verjaren namelijk pas na vijf jaar. Vakantiedagen opgebouwd in januari 2006 verjaren dus pas op 31 januari 2011.

Extra vakantiedagen mogen worden afgekocht. Dat wil zeggen dat de werknemer in ruil voor opgespaarde vakantiedagen geld krijgt. Het gaat dan om vakantiedagen boven het verplichte minimum aantal dagen per jaar of om dagen die zijn gespaard in voorgaande jaren. Dit mogen echter geen wettelijke vakantiedagen zijn die in voorafgaande jaren zijn opgebouwd.

Calamiteitenverlof en vakantiedagen

Bij bijzonder verlof, bijvoorbeeld calamiteitenverlof, kan de werkgever achteraf vragen vakantiedagen in te leveren. De werknemer levert alleen maar vakantiedagen in als hij daarvoor toestemming geeft. Er mogen geen vakantiedagen worden gebruikt waar de werknemer minimaal recht op heeft. Dus alleen de extra vakantiedagen, en de eventueel opgespaarde vakantiedagen van het voorgaande jaar kunnen hiervoor worden gebruikt.

Vakantiegeld

Werknemers hebben – ongeacht de hoogte van het loon – recht op een minimumvakantiebijslag (vakantiegeld) van 8%. Onder bepaalde voorwaarden kan van dit percentage worden afgeweken. Dit is dan bij wet of in de cao geregeld.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer