Dit zijn de belangrijkste veranderingen in de NOW 2.0

0

De NOW 2.0 is in grote lijnen een kopie van de regeling zoals die was met de NOW 1.0, maar er zijn wel een aantal belangrijke veranderingen en aandachtspunten. Daarnaast zijn er ook een paar wijzigingen in de NOW 2.0 die ook (in positieve zin) effect hebben op het subsidiebedrag van de NOW 1.0.

Update op 7 juli jl.: De aanvragen voor de NOW 2.0 kunnen vanaf 6 juli 2020 worden ingediend. Het loket blijft geopend tot en met 31 augustus 2020. Lees de informatie op de site van de Rijksoverheid en de site van het UWV.

Zoals al eerder aangekondigd, komt er een vervolg op de NOW-regeling, met de NOW-2.0.

Looptijd en periode

De NOW 2.0 bestrijkt een periode van 4 maanden (ten opzichte van 3 maanden bij de NOW 1.0). De subsidie dient ter compensatie van de loonkosten over de maanden juni tot en met september 2020.

Omzetberekening

Wat blijft, is dat de subsidie wordt gerelateerd aan het omzetverlies, waarbij de daling van de omzet minimaal 20% moet zijn. Is het omzetverlies minder dan 20%, dan is er geen recht op subsidie. Wat er verandert is de berekening van het omzetverlies. Bij de NOW 2.0 moet de jaaromzet van 2019 door 3 worden gedeeld om op die manier een gemiddelde omzet over een periode van vier maanden te krijgen. Deze gemiddelde omzet van vier maanden in 2019 moet vergeleken worden met de omzet van vier maanden in 2020.

Voor de omzet in 2020 moet een aaneengesloten periode van vier kalendermaanden worden geselecteerd in de maanden juni tot en met november 2020. U bent vrij om te bepalen wélke maanden u selecteert, mits het een aaneengesloten periode is.
Uitzondering: als er gebruik is gemaakt van de NOW 1.0-regeling, dan moet de omzetperiode voor de NOW 2.0 exact aansluiten op de omzetperiode voor de NOW 1.0. Er is dan dus geen vrije keuze.

Er zijn een aantal uitzonderingen op de standaardmethode van het berekenen van het omzetverlies, zoals bij starters, als gevolg van koop en verkoop van een bedrijfsonderdeel en ook als er verloond wordt in meerdere BV’s. In die situaties gelden afwijkende regels.

Omzet bepalend, niet moment van factureren

De afgelopen maanden circuleerden nogal eens berichten dat door het uitstellen van de facturering er op papier een hoger omzetverlies ontstond met dus ook een hogere NOW 1.0 subsidie tot gevolg. Los van de morele kant daarvan, die vlieger gaat niet op, ook niet bij de NOW 1.0. De omzet over de periode is bepalend en niet het moment van factureren.

Hoogte subsidie

Het subsidiebedrag bij de NOW 2.0 is hoger dan bij de NOW 1.0, omdat de loonsom forfaitair wordt verhoogd met 40% (ter dekking van vakantiebijslag, pensioenpremie, sv-premies etc.). Bij de NOW 1.0 was dit percentage 30%. Het percentage van 40% is niet kostendekkend, maar wel een substantiële verbetering ten opzichte van de NOW 1.0.
Klein detail: houd er wel rekening mee dat uit deze 40% bij de NOW 2.0 en de 30% bij de NOW 1.0 ook de transitievergoeding betaald moet worden.

Strafkorting ontslag

Bij de NOW 1.0 geldt er een strafkorting van 150% als er bij het UWV een ontslagaanvraag wordt ingediend om bedrijfseconomische redenen. Bij de NOW 2.0 is dit percentage verlaagd naar 100%.

Let op: het niet verlengen van een tijdelijk contract valt niet onder deze strafkorting. Er is dan namelijk geen sprake van een ontslagaanvraag.

Uitkeringen UWV via werkgever

Uitkeringen die het UWV via de werkgever heeft uitbetaald worden niet gefilterd uit de loonsom, omdat dit niet haalbaar blijkt te zijn voor het UWV. Het gaat dan onder meer om Ziektewetuitkeringen in het kader van een no-riskpolis, uitkering in verband met zwangerschapsverlof en de Wet arbeid en zorg.

Aanvullende voorwaarden

Bij de NOW 2.0 mag er geen dividend en ook geen bonussen worden uitgekeerd over het jaar 2020. Als het boekjaar niet gelijk is aan het kalenderjaar gelden enkele aanvullende voorwaarden.

Daarnaast heeft de werkgever die gebruikmaakt van de NOW 2.0 de verplichting zich in te spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan ontwikkeladvies of aan scholing.

 

Henk Geurtsen (Experts in Flex)
Henk Geurtsen (Experts in Flex)

Gratis tool

Experts in Flex heeft een gratis tool ontwikkeld waarmee op een eenvoudige manier berekend kan worden voor welk bedrag aan subsidie u in aanmerking komt bij de NOW-2.0. Zowel de tool als de volledige teksten van de uitvoeringsregeling (53 pagina’s!) en de aanbiedingsbrief van Minister Koolmees aan de Tweede Kamer zijn hierin beschikbaar.

 

 

Dit is een bijdrage van Henk Geurtsen, partner Experts in Flex.

De voorwaarden voor de NOW 2.0-regeling worden donderdag 25 juni gepubliceerd.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer