FAQ: uitzenden in tijden van recessie

0

We zitten middenin een economische crisis. De ene uitzendonderneming merkt er nauwelijks iets van, terwijl de andere op het punt staat om te vallen. Welke vragen hebben uitzendondernemingen in deze periode?

Is doorlenen toegestaan?

In deze periode wordt opvallend meer doorgeleend dan voorheen. Het gaat om de situatie dat de ene uitzendonderneming bijvoorbeeld een goed gekwalificeerde lasser in zijn bestand heeft en de uitzendonderneming uit de buurt een klant heeft die deze lasser goed kan gebruiken. Bij het doorlenen zijn vier partijen betrokken: de inlener leent de werknemer in via de doorlener, van de uitlenende werkgever.

Vanuit de arbeidsmarktpolitiek is doorlening geen populair verschijnsel, omdat het niet transparant is. Het is echter wel toegestaan. Bij het doorlenen moet u wel op een aantal dingen letten. Zo dient de werkgever zich ervan bewust te zijn dat de afspraken die hij gewoonlijk maakt met de inlener, zoals de Algemene Voorwaarden, bij doorlening op een andere manier overeengekomen dienen te worden. Tussen werkgever en (uiteindelijke) inlener is er immers geen directe juridische band. Een voorbeeld hiervan is de afspraak dat de inlener pas na een bepaalde tijd de ingeleende werknemer zelf in dienst mag nemen.

Welk risico loopt de doorlener?

De doorlener dient er alert op te zijn dat de werkgever zijn verplichtingen tot afdracht van de sociale premies en loonbelasting nakomt. Zowel de inlener als de doorlener kunnen namelijk aansprakelijk worden gesteld als de uitlenende werkgever niet aan deze verplichtingen voldoet. Let er dus op dat de werkgever een bonafide uitzendonderneming is.

Mijn klant gaat collegiaal uitlenen. Hoe ga ik hiermee om?

Ondernemingen die capabele mensen in dienst hebben, zullen het overtollig personeel niet willen laten gaan, als zij verwachten hen op korte termijn weer te kunnen inzetten. Deze ondernemingen, die normaal gesproken zelf inlenen, zullen dan uitkijken naar mogelijkheden om hun personeel tijdelijk elders tewerk te stellen. In het algemeen zal de uitzending dan plaatsvinden via de lopende arbeidsovereenkomst. U kunt hier als uitzendonderneming een adviserende rol spelen, zodat inleners u niet uit het oog verliezen als de uitzendmarkt weer aantrekt of u kunt proberen te bemiddelen naar een werkgever die deze werknemer tijdelijk kan inzetten.

Wat als ik als reguliere onderneming een uitzendonderneming wil starten?

Ondernemingen die binnen het eigen concern een uitzendonderneming oprichten, zijn beperkt in hun mogelijkheden om naar een (zuster)bedrijf binnen het concern uit te zenden. In de zogenoemde intra-concern uitzending is het niet toegestaan om het uitzendbeding toe te passen. Voor de situatie dat het uitzendbeding is uitgesloten en daarnaast ook de loondoorbetaling, kan hetzelfde gelden, zo valt af te leiden uit een uitspraak van de kantonrechter Amsterdam. De rechter oordeelde dat deze constructie de wettelijke bescherming van de werknemer ontdook.

De inlener heeft nog niet betaald. Mag ik nu het loon ook later betalen?

Een groot risico in de uitzendbranche vormen dubieuze debiteuren en late betalers. Daarnaast is de uitzendonderneming afhankelijk van de inlener wat betreft de werkbriefjes. Ongeacht het (betalings)gedrag van de inlener moet de werkgever het loon uiterlijk de derde werkdag na afloop van het betalingstijdvak voldoen. Als het betalingstijdvak een week is, moet dus uiterlijk op de derde werkdag na het verstrijken van die week betaald worden. De uitzendonderneming kan echter met de uitzendkracht schriftelijk overeenkomen dat zij het loon op een later tijdstip betalen. Als het betalingstijdvak een week is, kan de betaling tot maximaal een maand worden uitgesteld.

Kan ik de uitzendovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden?

De werkgever heeft meestal een sterkere onderhandelingspositie dan de uitzendkracht. Vaak is de werkgever ervaren in het ontslagrecht of staat er voor hem minder op het spel dan voor de uitzendkracht. De uitzendkracht heeft wellicht geen vaardigheden om te onderhandelen. Als de werkgever gebruikmaakt van de zwakkere positie van de uitzendkracht door zijn ontslag af te dwingen, al dan niet via wederzijds goedvinden, levert dit misbruik van omstandigheden op. De instemming van uitzendkracht met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is dan nietig.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer