Onjuiste berekening bonus

0

Een werkneemster ontvang een te hoge bonus, omdat er een fout is gemaakt door de werkgever in de berekening. Moet de werkneemster de te veel betaalde bonus terugbetalen?

Een werkneemster heeft van 1990 tot 2004 gewerkt als software account manager. Op grond van het ‘Sales & Incentive plan’ kon werkneemster naast haar vaste salaris een bonus verdienen.  Op 5 maart 2004 is aan werkneemster medegedeeld dat haar bonus over 2003 neerkwam op een bedrag van 155.818,26 euro. Een jaar later, op 15 maart 2005, werd haar bericht dat haar definitieve bonus zou neerkomen op een bedrag van 138.225,81 euro. Vervolgens bleek dat de werkgever een fout in de berekening had gemaakt en dat de bonus van de werkneemster volgens een juiste berekening neer zou komen op een bedrag van 107.908,92 euro.

De werkgever heeft de bonus van de werkneemster vervolgens in 2005 opnieuw vastgesteld en heeft verrekend wat de organisatie volgens haar teveel aan werkneemster had betaald. De werkneemster heeft vervolgens in rechte het restant aan bonussen gevorderd.

Oordeel

De kantonrechter heeft geoordeeld dat de werkneemster mocht aannemen dat de werkgever, met het bericht per
e-mail van 5 maart 2004, de berekeningen goed had uitgevoerd, temeer de toezegging was gedaan dat conform de berekening het resterende bonusbedrag diezelfde maand zou worden uitgekeerd. Werkneemster mocht ervan uitgaan dat er formele goedkeuring was verleend. Hierbij speelt een rol dat de berekeningswijze van de bonus complex was, en dat er in de bonusregeling geen voorziening was getroffen voor het geval de werkgever een fout zou maken in de berekening van de bonus. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de werkgever in strijd met goed werkgeverschap handelt door de bonus over 2003 opnieuw vast te stellen en tot verrekening over te gaan.

In de jurisprudentie zijn meerdere gevallen te vinden waarin de werkgever wegens een fout de werknemer teveel loon heeft betaald. Of de werkgever het teveel betaalde kan terugvorderen, hangt af van de vraag of de werknemer te goeder trouw was toen hij het teveel betaalde ontving. De rechter heeft in eerdere uitspraken geoordeeld dat van een werknemer verlangd mag worden dat hij zijn salarisstroken controleert en derhalve kan weten dat hij teveel loon ontvangt. In de onderhavige zaak was de werkneemster echter te goeder trouw, omdatde berekening van de bonus complex was en zij mocht afgaan op het bericht dat zij het bonusbedrag uitbetaald zou krijgen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer