Opzeggen van een arbeidsovereenkomst

0

Opzeggen van de arbeidsovereenkomst is de andere partij meedelen dat men de arbeidsovereenkomst eenzijdig laat eindigen. Voor deze mededeling is geen instemming nodig van de ander. Wel geldt bij opzegging een aantal regels.

Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst kan mondeling, per brief, maar ook per e-mail. Op verzoek moet de opzeggende partij schriftelijk aangeven wat de reden is van de opzegging. Als UWV Werkbedrijf al een ontslagvergunning heeft afgegeven, is een verwijzing naar de ontslagvergunning voldoende.

De opzegging is pas geldig als het bericht van opzegging de andere partij heeft bereikt. De werkgever moet bij geschillen de bezorgdatum en het adres van de brief kunnen aantonen. Bewaar een kopie van de opzegbrief. Er is geen opzegging als blijkt dat de brief op het verkeerde adres is bezorgd. Daarom is een aangetekende brief het aangewezen middel. Want zelfs als de aangetekende brief niet wordt afgehaald bij het postkantoor, is de opzegging geldig. De geadresseerde draagt in dat geval het risico dat de brief hem of haar niet heeft bereikt. Dat geldt ook als de werknemer is verhuisd en geen adreswijziging heeft doorgegeven aan de werkgever. Vaak bevat een cao nadere regels.

Een opzegging is onomkeerbaar en niet van voorwaarden of omstandigheden afhankelijk. De werkgever is verplicht de reden van opzegging te geven als de medewerker daar om vraagt.

Aandachtspunten bij opzegging door de werknemer zijn onder meer:

  • De werkgever moet nagaan of de werknemer zich bewust is van de gevolgen van het opzeggen, vooral ten aanzien van een eventuele werkloosheidsuitkering (beheerst de werknemer voldoende de Nederlandse taal, is er sprake van emoties, opzegging in een opwelling?).

  • Als de werknemer op zijn verklaring tot ontslag nemen terugkomt, kan het van belang zijn of de werkgever al iemand anders in vaste dienst heeft genomen. De rechter houdt met deze nieuwe omstandigheden rekening.

  • De werknemer dient bij voorkeur de ontslagname schriftelijk te bevestigen.

Opzeggen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De wet is duidelijk: een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alléén tussentijds worden opgezegd, indien dat recht schriftelijk is overeengekomen voor zowel werkgever als werknemer. De opzegbepalingen, dat zijn de opzegtermijnen en de opzegverboden, zijn dan van toepassing.

Wanneer de tussentijdse opzegmogelijkheid niet in het contract staat, kunnen noch de werknemer noch de werkgever tussentijds opzeggen. De werkgever en werknemer zitten dan voor de duur van de arbeidsovereenkomst aan elkaar vast. Wel is het mogelijk de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Zowel de werkgever als de werknemer moeten hiermee instemmen.

Is de opzegging vernietigbaar?

Indien er is opgezegd zonder de vereiste ontslagvergunning, kan de werknemer binnen zes maanden de vernietigbaarheid inroepen. Per aangetekende brief meldt deze de werkgever dat de opzegging niet rechtsgeldig is nu de ontslagvergunning ontbreekt. Het dienstverband duurt daarom voort. Ook moet de werknemer hierbij aangeven dat hij of zij zichzelf beschikbaar houdt voor arbeid en aanspraak wenst te maken op loon.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer