Ziekteverzuim en verzuimmanagement

0

Als intercedent maak je op twee manieren kans in aanraking te komen met ziekteverzuim: het kan je uitzendkrachten overkomen …of jou zelf. Welk traject loop je door, wanneer je ziek wordt?

Binnen de uitzendbranche is het ziekteverzuimpercentage hoog. Als belangrijke oorzaken worden onder andere genoemd dat het dikwijls om laag geschoold personeel gaat dat zwaar, risicovol werk doet en matig betaald wordt. Bovendien wordt beweerd dat uitzendkrachten minder binding hebben met het bedrijf en dat daardoor de drempel om je ziek te melden lager ligt. Het terugdringen van het ziekteverzuim onder uitzendkrachten staat hoog op de agenda bij elke uitzendorganisatie. Het kost de organisatie immers veel geld. Ook de wetgeving verplicht werkgevers actief aan de slag te gaan met verzuimmanagement. En dit alles komt dan terecht op het bord van de manager.

Loondoorbetaling

Ziekteverzuim is gedefinieerd als het door ziekte of gebrek ongeschikt zijn voor de uitvoering van werk. Volgens de wet kan men tijdens ziekte of gebrek maximaal twee jaar lang een beroep doen op loondoorbetaling door de werkgever; daarna wordt beoordeeld of men in aanmerking komt voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), voorheen de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO).

Vanuit de Wet verbetering poortwachter is de werkgever verplicht een casemanager te benoemen. Deze moet het plan van aanpak uitvoeren of de uitvoering bewaken en bevorderen. Dit kan een externe Arbodienst zijn, maar vaak wordt ook de leidinggevendevan de zieke medewerker benoemd als casemanager. Die kent de medewerker, het werk en de mogelijkheden van de organisatie.

Inzetbaarheid

De Wet verbetering poortwachter eist dat werkgever en werknemer zich inspannen voor re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. Dat moet dan op twee manieren: door te werken aan het herstel van gezondheid en inzetbaarheid en door te zorgen voor passend werk voor zover de arbeidsongeschiktheid van de werk nemer dat toelaat. De wet eist dat werkgever en werknemer bij passende arbeid billijk en redelijk met elkaar omgaan.

De Wet verbetering poortwachter heeft een algemene eis: het aangeboden werk moet in billijkheid passen bij de krachten en bekwaamheden op een gegeven moment. Daartoe moet gekeken worden naar:

  • Aanpassing van het werk of de werkplek zodat de fysieke of psychische belasting minder wordt.
  • Selectie van deelfuncties, taken, en deeltaken die nog wel mogelijk zijn.
  • Aanpassing in werktijd.
  • Detachering bij andere afdelingen.

De volgorde is:
1. re-integratie in eigen werk;
2. re-integratie in een andere functie;
3. re-integratie bij een andere werkgever.

Naarmate de arbeidsongeschiktheid langer duurt, vindt Poortwachter:

  • dat de werknemer zich fl exibeler moet opstellen;
  • dat de werkgever zich meer moeite moet geven om na goed onderzoek toch passend werk te vinden of te maken.

Wat daarbij billijk en redelijk wordt gevonden, is geformuleerd door het UWV.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer