Onderhandelingsresultaat nieuwe CAO uitzendkrachten 2024

0

Vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie en de ABU en NBBU hebben een principeakkoord voor de nieuwe CAO Uitzendkrachten gesloten. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 april 2024 tot 6 januari 2025. In deze nieuwe cao onder andere afspraken over de huisvesting van arbeidsmigranten, de uitruil van de ET-regeling en de zwaarwerk-regeling in de Bouw.

Na akkoord op dit onderhandelingsresultaat starten meteen de onderhandelingen voor de cao 2025. Daarin moete afspraken worden gemaakt over de gelijkwaardigheid van alle essentiële – en een deel van de niet-essentiële arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsmigranten

Bijna een jaar geleden meldde FNV dat de gesprekken voor een nieuwe uitzend-cao stil lagen. Er was vooral onenigheid over de huisvesting van arbeidsmigranten tussen de vakbonden en de uitzendwerkgevers. Nu zijn er toch afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten.

  • Er komt per 1 januari 2025 een regeling voor de inhouding van de huisvestingskosten van arbeidsmigranten op basis van een Prijskwaliteitsysteem (PKS). De maximale in rekening te brengen totale kosten voor huisvesting worden bepaald aan de hand van het PKS.
  • De uitzendkracht betaalt maximaal 25% van het wettelijk minimum uurloon x 40 voor huisvesting. Als het loon over een periode van 4 weken te laag is om de volledige huur te verrekenen met het loon dan vervalt de huurschuld. De compensatie mag ook op een later tijdstip niet meer worden verrekend of ingehouden. Dit is alleen anders als uit schriftelijke stukken blijkt dat de compensatie redelijkerwijs niet voor rekening van de werkgever kan komen. Deze afspraak treedt in op 30 december 2024 (week 1 van 2025) en de eerste compensatie zal dus op grond van dit artikel plaatsvinden op 27 januari 2025.
  • Bij een vast basissalaris van tenminste 140% van het wettelijk minimum uurloon x 40 geldt geen maximale inhouding van 25%.
  • Voor huisvesting die aan de basis SNF-norm voldoet mag niet meer dan 20% van het wettelijk minimum uurloon x 40 gevraagd worden.

Overige afspraken

  • Partijen spreken af per 1 januari 2025 de ruilvoet die van toepassing is bij de uitruil van loon in verband met de extraterritoriale kosten aan te passen naar 100/100 (was 81).
  • Zo spoedig als in de uitvoering van APG mogelijk is, naar verwachting per 1 januari 2025, wordt de zwaarwerkregeling uit de cao Bedrijfstakeigen Regelingen (BTER) Bouw & Infra 2021-2025 in elk geval tot en met 31 december 2025 opengesteld voor uitzendkrachten die aan de voorwaarden uit genoemde cao voldoen.
  • Het pensioenakkoord van 7 november 2023 betreffende een nieuwe pensioenregeling met de beoogde ingangsdatum 1 januari 2026 wordt in de cao 2024 vastgelegd. Dit betekent dat werkgevers door 15,9% premie gaan betalen en uitzendkrachten 7,5%.

Daarnaast wordt een onduidelijke formulering van een artikel over de transitievergoeding aangepast: Als de transitievergoeding door het uitzendbureau niet of niet volledig is betaald, dan kan de uitzendkracht, binnen 12 maanden na de dag waarop de uitzendovereenkomst is geëindigd, betaling vorderen.

De leden van de ABU en NBBU hebben inmiddels ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Als vakbondsleden ook instemmen met dit onderhandelingsresultaat gaat de cao met terugwerkende kracht op 1 april in.

Update 18 juni 2024: Alle partijen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Er is inmiddels een verzoek ingediend bij het Ministerie van SZW om de cao algemeen verbindend te verklaren, zodat deze voor alle flexorganisaties gaat gelden.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer