Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

0

Jonggehandicapten en studenten die al op jeugdige leeftijd
arbeidsongeschikt zijn, hebben op grond van de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) recht op een
uitkering op minimumniveau.

 

Iemand komt in aanmerking voor een Wajonguitkering als hij:

 • op zijn 17e verjaardag voor ten minste 25 procent arbeidsongeschikt is of
 • minimaal 17 jaar is  en studerend en voor ten minste 25 procent arbeidsongeschikt wordt tijdens zijn studie waardoor (volledig) werken na de studie onmogelijk is.

Student komen tot hun 30ste jaar in aanmerking voor een Wajonguitkering als zij in het voorafgaande jaar minimaal zes maanden hebben gestudeerd.

Het recht op een Wajonguitkering vervalt:

 • op 65-jarige leeftijd;
 • als iemand minder dan 25 procent arbeidsongeschikt wordt verklaard;
 • bij vestiging in het buitenland.

Wachttijd
Er geldt een wachttijd van 52 weken voordat iemand een Wajonguitkering krijgt. In dat jaar moet de persoon minimaal 25 procent arbeidsongeschikt zijn geweest. Ziekteperioden die elkaar binnen vier weken opvolgen tellen mee als wachttijd.

Na afloop van de wachttijd dient arbeidsongeschiktheid minimaal 25 procent te zijn. Is dit niet het geval, maar is er binnen vier weken na de wachttijd weer meer dan 25 procent arbeidsongeschikt, dan is er toch recht op de uitkering.

Recht op meerdere uitkeringen
Iemand kan recht hebben op een Wajonguitkering, maar ook op een uitkering volgens de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA ). Het recht op de WAZ-uitkering of WAO/WIA-uitkering gaat dan voor. Een Wajonguitkering wordt dan alleen gegeven voor het bedrag dat deze uitkering hoger is dan de WAZ- of WAO/WIA-uitkering.

Aanmelden en aanvragen van de uitkering
Voor het aanvragen van een Wajong-uitkering zijn twee momenten van belang. Het moment van aanmelden en het moment van aanvragen van de uitkering.

Aanmelden
Jonggehandicapten moeten zich uiterlijk binnen 13 weken na hun 17e verjaardag melden bij het UWV . Studenten moeten zich melden binnen 13 weken nadat ze arbeidsongeschikt zijn geworden. De termijn van 13 weken wordt, als dat noodzakelijk is, door het UWV gebruikt om activiteiten te ondernemen op het gebied van revalidatie.

Aanvraag
Jonggehandicapten dienen een aanvraag voor een uitkering binnen negen maanden na hun 17e verjaardag in te dienen. Studenten binnen negen maanden nadat ze arbeidsongeschikt zijn geworden. Het UWV heeft op deze manier de mogelijkheid om een beslissing te nemen voor het einde van de wachttijd.

Hoogte van de uitkering
De hoogte van de Wajong-uitkering wordt bepaald door de volgende factoren:

 • de hoogte van de grondslag: grondslagbedragen van de WAZ en de Wajong per 1 januari 2007
 • de mate van arbeidsongeschiktheid en het daarbij behorende uitkeringspercentage:
Bij een arbeidsongeschiktheid van:  is de uitkering in percentage van de grondslag:
< 25% nihil
25% – 35%  21%
35% – 45%  28% 
45% – 55% 35% 
55% – 65%  42% 
65% – 80%  50,75%  
> 80%   75%
Per 1 juli 2007 is de grondslag Wajong per dag voor
23 jaar en ouder  € 60,55 
22 jaar  € 54,47 
21 jaar  € 43,90 
20 jaar  € 37,24 
19 jaar  € 31,79 
18 jaar  € 27,55 

Duur van de uitkering
Een Wajong-uitkering duurt zolang de arbeidsongeschiktheid duurt, uiterlijk tot 65 jaar. Het UWV kan iemand oproepen voor een herbeoordeling. In ieder geval worden Wajong-gerechtigden die op 1 juli 2004 jonger waren dan 45 jaar herbeoordeeld.

Aanvraag aanvullingen
Een aanvraag voor een aanvulling op grond van de Toeslagenwet kan bij het UWV worden aangevraagd.

Mogelijkheden voor scholing
Voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008 is er een subsidieregeling voor scholing van jongeren met een Wajong-uitkering. Doel van de regeling is de positie van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt te verbeteren. Voor de genoemde periode is in totaal een subsidiebedrag van 7,6 miljoen euro beschikbaar. De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan het aantal cursisten, de behoefte van de cursisten en de ernst van de handicap. De uitvoering van deze subsidieregeling ligt bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Mogelijkheden om (weer) aan het werk te gaan
Het UWV biedt Wajong-gerechtigden ondersteuning bij het zoeken naar werk, bijvoorbeeld door het aanbieden van een re-integratietraject. Ook kan het UWV een vergoeding verstrekken voor het aanpassen van de werkplek en andere voorzieningen.

Om werkgevers tegemoet te komen een werknemer met een Wajong-uitkering in dienst te nemen kunnen zij een beroep doen op de volgende regelingen:

 • No-riskpolis: de werkgever krijgt van het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten als bij ziekte van de werknemer.
 • Premiekorting: als een werkgever een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in dienst neemt kan hij € 2.042 premiekorting per jaar krijgen. Neemt hij een jonggehandicapte in dienst dan geldt een extra korting van € 1.360. In totaal kan een werkgever dus maximaal € 3.402 korting per jaar krijgen op de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidspremies.
 • Proefplaatsing: bij twijfel aan het succes van een tewerkstelling, kan een werkgever een proefplaats aanbieden voor maximaal driemaanden. De Wajong-gerechtigde werkt in deze periode onbetaald op proef. De uitkering gaat dan gewoon door.
 • Loondispensatie: als een Wajong’er aantoonbaar onder het wettelijk minimumloon presteert kan het UWV de werkgever loondispensatie verlenen. De werkgever kan dan tijdelijk minder dan het minimumloon betalen. Het UWV geeft de Wajong’er in dat geval een aanvulling op de uitkering.

Verder zijn er voor Wajong’ers de volgende mogelijkheden:

 • Begeleiding op het werk via een jobcoach;
 • Subsidieregeling voor scholing bij belemmeringen
 • Aanvulling op loon (loon- en inkomenssuppletie) bij een lagere verdiencapaciteit gedurende vier jaar
 • Gedurende vijf jaar blijft het recht op een Wajong-uitkering bestaan. In die vijf jaar wordt het verdiende salaris in mindering gebracht op de uitkering.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden in de Wajong Wegwijzer, op de website van het UWV en van het ministerie van SZW.

 

 

 
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer