Subsidieregeling vervangt afdrachtvermindering onderwijs

0

Per 1 januari 2014 vervalt de afdrachtvermindering onderwijs en kunnen werkgevers de Subsidieregeling praktijkleren toepassen. Wat betekent dit?

De Subsidieregeling praktijkleren heeft het kabinet ontwikkeld om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

De subsidie is ook een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De doelgroep is kleiner dan de afdrachtvermindering. Deze subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is. Bovendien stimuleert het studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.


Doelgroepen

Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij binnen een van de volgende categorieën begeleiding bieden:

  • leerlingen die een leerwerktraject volgen in het vmbo;
  • deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg gaat;
  • studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving). Hierbij bestaat de opleiding uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de opleiding. Dat geldt voor zowel duaal als deeltijd hbo;
  • promovendi en toio’s.

Subsidie

De werkgever ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd. Daarmee kan iemand elk moment van het studiejaar bij een werkgever starten. Ook als een leerling, deelnemer, student, promovendus of toio stopt krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft dus geen volledig jaar begeleiding te geven om subsidie te kunnen aanvragen.

Budget
De verdeling van het budget over de vier doelgroepen is als volgt.
vmbo             € 1,4 miljoen
mbo               € 188,9 miljoen
hbo                € 8 miljoen
prom/toio’s     € 6,7 miljoen


Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag voor een werkgever of opleidingsbedrijf per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt als volgt berekend. Het beschikbare bedrag voor een categorie wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximum is € 2700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Aanvraag

Wie in aanmerking wil komen vult op de website van Agentschap NL een digitaal aanvraagformulier in. Hierin moet onder andere verklaard worden dat de werkgever beschikt over een overeenkomst op basis waarvan de begeleiding heeft plaatsgevonden, dat deze door alle vereiste partijen is getekend en dat de begeleiding heeft plaatsgevonden in overeenstemming met die overeenkomst.
Bij de aanvraag hoeven geen documenten te worden meegezonden. Bij controle kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar en wordt achteraf ingediend. Als de begeleiding eerder stopt dan in de overeenkomst is aangegeven, moet dat uit het aanvraagformulier blijken.


Bron: De SalarisAdviseur

 

Meer informatie >

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer