Ontslag via CWI

0

De meest voorkomende manier van ontslag verloopt via Centrum voor Werk en
Inkomen (CWI).

De werkgever moet toestemming aan CWI vragen om een werknemer te kunnen ontslaan als het gaat om:

Procedure

CWI beoordeelt de redelijkheid van de ontslagaanvraag. Ook moet de werkgever kunnen aantonen dat er voldoende inspanningen is geleverd om ontslag te voorkomen. De procedure voor de aanvraag van een ontslagvergunning bij CWI is als volgt:

 1. De werkgever dient schriftelijk een ontslagaanvraag in bij het CWI. Bij de ontslagaanvraag geeft de werkgever aan wat de redenen van het ontslag zijn. Deze redenen moet hij kunnen aantonen.
 2. CWI stuurt de aanvraag door naar de werknemer.
 3. De werknemer krijgt twee weken de tijd om een verweerschrift in te dienen bij CWI.
 4. CWI stuurt de werkgever het verweerschrift van de werknemer.
 5. CWI reageert in principe binnen zes weken op het verzoek om een ontslagvergunning. De uiteindelijke beslissing stuurt CWI naar de werkgever en werknemer. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Als CWI de ontslagvergunning verleent
Als CWI uw ontslagaanvraag goedkeurt, wordt een ontslagvergunning verleend. De werkgever moet de werknemer binnen acht weken een brief sturen waarin hij het lopende arbeidscontract opzegt. Op het moment dat hij de werknemer heeft laten weten dat het arbeidscontract afloopt, gaat de opzegtermijn in. Meestal staat de lengte van de opzegtermijn in het arbeidscontract of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Als dat niet het geval is, geldt de wettelijke opzegtermijn.

Als de ontslagvergunning niet is verleend door CWI
Als CWI de ontslagaanvraag niet goedkeurt, blijft de werknemer in dienst. De werkgever kan dan bij de kantonrechter een verzoek indienen om het arbeidscontract alsnog te laten ontbinden.

Ontslag op persoonlijke gronden
De werkgever kan een werknemer op persoonlijke gronden ontslaan, als hij of zij:

 • nalatig of verwijtbaar handelt;
 • onvoldoende functioneert;
 • een verstoorde werkrelatie met de werkgever heeft;
 • ernstige gewetensbezwaren heeft.

In de laatste drie gevallen moet de werkgever  wel samen met de werknemer naar een oplossing hebben gezocht, zoals overplaatsing of een aangepaste functie.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen
‘Bedrijfseconomische redenen voor ontslag’ betekent dat een werknemer niet aan het werk kan blijven als gevolg van:

 • een slechte financiële situatie van het bedrijf;
 • structurele werkvermindering binnen het bedrijf;
 • bedrijfsorganisatorische redenen;
 • beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
 • technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • een bedrijfsverhuizing.

CWI beoordeelt de ontslagaanvraag niet alleen op bedrijfseconomische redenen. Zij kijkt ook of de werkgever de ‘juiste’ werknemer voor ontslag heeft voorgedragen. Dit betekent dat de werkgever aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepaalt welke werknemer(s) worden ontslagen. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat de werknemers die worden ontslagen een gelijke afspiegeling vormen van de leeftijdsopbouw binnen een afdeling of binnen de organisatie als geheel.

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is het mogelijk de ontslagprocedure te verkorten. Dit kan door de werknemer te vragen een zogenaamde ‘Werknemersverklaring van geen bezwaar’ in te vullen. Dit formulier is te vinden op de website van CWI.

Ontslaat de werkgever binnen drie maanden twintig of meer werknemers? Dan moet u zich houden aan de Wet melding collectief ontslag. Dit houdt onder andere in dat de werkgever CWI en de vakbonden meldt dat hij werknemers collectief gaat ontslaan.

Ontslag bij langdurige ziekte
In principe heeft een zieke werknemer recht op ontslagbescherming. Na twee jaar is het echter mogelijk een langdurig zieke werknemer te ontslaan. Voorwaarde is dat de werkgever samen met de werknemer voldoende heeft geprobeerd om hem of haar te re-integreren.

Na twee jaar ziekte kan ontslag met wederzijds goedvinden plaatsvinden. De werknemer is dan niet verwijtbaar ontslagen. Is de werknemer het niet eens met het ontslag? Dan kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij CWI.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer