Opvallend ziekteverzuim bij payroll-krachten

0

De afgelopen jaren zijn er steeds meer regels en wetten rondom de beperking van ziekteverzuim en WIA-instroom doorgevoerd. De gedachte hierachter is dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de beheersing van het ziekteverzuim.

Waar tientallen jaren geleden de (financiële) risico’s van ziekteverzuim collectief afgedekt waren, is de laatste jaren de verantwoordelijkheid komen te liggen bij de individuele werkgevers en werknemers. Maar hoe werkt dit nu eigenlijk bij payroll-krachten?

Wie is mijn baas?
Payroll-krachten zijn formeel juridisch in dienst van het payroll/uitzendbureau. Het payroll-bureau is dus zijn of haar werkgever.

Vervolgens gaat de flexibele arbeidskracht aan het werk bij de inlenende organisatie en wordt daarbij in de dagelijkse praktijk aangestuurd door een leidinggevende van de inlenende organisatie. Deze leidinggevende heeft dus het directe toezicht op de payroll-kracht. Dit is ook niet zo verwonderlijk: uiteindelijk heeft de direct leidinggevende er als geen ander belang bij dat de flexibele arbeidskracht weet wat hij moet doen, goed en zorgvuldig werkt, etc.

De flexibele arbeidskracht heeft dus in de praktijk twee ‘bazen’: het payroll-bureau én de inlenende organisatie. En juist dit gegeven kan in het geval van functioneringsproblematiek en ziekteverzuim lastige situaties opleveren.

Rechten en plichten
Vanzelfsprekend zijn functioneringsproblematiek en ziekteverzuim voor alle betrokkenen vanuit sociaal, praktisch én economisch oogpunt geen pretje. Maar wat zijn de spelregels?

De flexibele arbeidskracht moet zijn ziekmelding altijd aan beide ‘bazen’ per direct doorgeven conform het geldende verzuimreglement.

Als formeel juridisch werkgever is het payroll-bureau vervolgens op grond van goed werkgeverschap en de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om een aantal taken op te pakken, gericht op werkhervatting en re-integratie. Daarbij kan het bureau zich laten bijstaan door de arbo-arts waar het gaat om de medische aspecten van het verzuim.

Het payroll-bureau is ook financieel verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte. De hoogte hiervan is afhankelijk van welke cao wordt gehanteerd. Maar los van alle wettelijke en formele zaken, staat tijdens ziekteverzuim één uitgangspunt centraal: alle betrokkenen dienen er alles aan te doen om het verzuimtraject zo goed en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen, waardoor werkhervatting zo spoedig en passend mogelijk plaats kan vinden.

In goed overleg
De eerste en belangrijkste stap bij functioneringsproblematiek en/of opvallend ziekteverzuim van een flexibele kracht is dan ook het tijdig en goed overleg voeren met de formeel juridisch werkgever (het payroll-bureau). Hierna komt het moment voor de inlenende organisatie om over te gaan tot gesprekken en acties met de betrokken flexkracht. De direct leidinggevende weet immers vaak beter hoe de vork in de steel steekt rondom de individuele problematiek en/of verzuim van de betrokken medewerker. De leidinggevende heeft hierin echter niet de ideale positie om daadkrachtig te handelen. Want als puntje bij paaltje komt heeft namelijk niet hij, maar het payroll/uitzendbureau als formeel juridisch werkgever de beslissingsbevoegde positie om stappen te ondernemen richting de flexibele kracht.

Vreemde ogen dwingen
In de praktijk blijkt dat het payroll/uitzendbureau vaak een waardevolle adviserende en bemiddelende rol kan spelen wanneer het ziekteverzuim een relatie lijkt te hebben met de werksituatie en/of de functioneringsproblematiek. Hoewel het payroll-bureau nadrukkelijk wel belanghebbende partij is in de hele kwestie, leert de ervaring dat het bureau gevoelsmatig vaak als een betrokken buitenstaander wordt gezien. Door vroegtijdig gebruik te maken van de kennis en expertise van het payroll-bureau kan men gezamenlijk toewerken naar de beste oplossing voor alle betrokkenen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer