Verkiezingen: dit zijn de ingrijpende plannen voor de flexmarkt

0

De acht grootste politieke partijen over de arbeidsmarkt? De flexmarkt krijgt het zwaar te verduren als we de verkiezingsprogramma’s mogen geloven. Van het verhogen van het minimumloon, strengere regels voor uitzenden tot het afschaffen van payrolling, contracting en nulurencontracten. Flexmarkt zet de relevante onderwerpen hieruit op een rij.

PW. heeft uit de verkiezingsprogramma’s een selectie gemaakt van onderwerpen. Flexmarkt haalt hieruit de voor de flexondernemer relevante punten.

VVD: Modernisering ontslagrecht, AOV voor zelfstandigen

De VVD heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat het een betaalbare, verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen wil invoeren. “Door deze verzekering op basisniveau in te richten en collectief te organiseren, blijft de premie laag. Ook komt er een acceptatieplicht, zodat mensen die een ziekte gehad hebben, zich kunnen verzekeren wanneer ze hun leven weer oppakken. ”De VVD wil schijnconstructies aanpakken. “Werkgevers die mensen onterecht inhuren als zzp’er om premies te ontwijken, krijgen een boete van de Belastingdienst. Door het wettelijke onderscheid tussen zzp’ers en werknemers te verhelderen, kan de belastingdienst weer actief handhaven. Ook zijn deze werkgevers verplicht om schijn-zzp’ers weer in dienst te nemen.”

Ook vindt de VVD dat werkgevers minder risico’s moeten lopen om mensen in vaste dienst te nemen. “Werkgevers betalen voor mensen in vaste dienst minder premie, zodat het loont om mensen in vaste dienst te nemen.” De partij noemt ook een hoger minimumloon. “Zodat werken ook voor de lagere inkomens meer loont. Daarbij maken we de bestaande loonkostenvoordelen gerichter.”

De partij wil modernisering van het ontslagrecht. “Zodat kleine ondernemers sneller mensen in dienst nemen. Daarbij kan de rechter een ondernemer niet dwingen iemand in dienst te houden die niet functioneert of die de persoonlijke verhoudingen verstoort. Daar staat tegenover dat de rechter een hogere vergoeding op kan leggen na onterecht ontslag.”

Ontvang de GRATIS download over ontslagrecht.

 

 

PVV: ‘Doorgeschoten flexibilisering’

De beschikbare steunpakketten tijdens de coronacrisis compenseren volgens de PVV bij lange na niet de enorme financiële schade die is opgelopen. Uit het beknopte verkiezingsprogramma: “Voor de PVV is dit onacceptabel. Het kan niet zo zijn dat de overheid een ondernemer verplicht om zijn levenswerk te stoppen maar vervolgens niet adequaat compenseert. Zolang de coronacrisis duurt, moeten ondernemers en werknemers financieel worden geholpen.” Even later in het verkiezingsprogramma: “Als we niet oppassen, wordt 2021 een rampjaar met massaontslagen en vele faillissementen. Daarom gaat de PVV door met het volledig steunen van bedrijven zo lang als nodig. We moeten hoe dan ook voorkomen dat gezonde bedrijven failliet gaan en mensen massaal hun baan verliezen. De PVV gaat dus ook niet bezuinigen of de belastingen verhogen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. We gaan juist de economie aanjagen door te investeren en consumptie te stimuleren.”

Bij de beleidspunten zegt de PVV de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt tegen te willen gaan. “Zzp’ers kunnen zich betaalbaar en vrijwillig verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en voor hun pensioen.”

CDA: voorkeur voor vast contract

Het CDA  zegt in haar verkiezingsprogramma de schouders te zetten onder een krachtig economisch herstel. “We investeren in nieuwe banen, kennis en innovatie. We gaan voor de beste ideeën van Nederlandse bodem als basis voor een duurzame en eerlijke economie van morgen. Wij zorgen dat je in elke baan weer de waardering, zekerheid en ruimte krijgt om het beste uit jezelf te halen en te bouwen aan je eigen toekomst. We verhogen het  minimumloon en zorgen dat meer werken ook meer loont.”

Het CDA zegt een voorkeur voor een vast contract te hebben. “Dat betekent dat we meer zekerheden en minder financiële en fiscale voordelen gaan verbinden aan de keuze om een werknemer flexibel in te huren via een uitzendcontract of als zelfstandig ondernemer.  Het CDA wil een bonus zetten op het aannemen van een eerste werknemer op een vast contract. “Daarmee stimuleren we het ondernemerschap en de groei van startende ondernemingen. We vergroten de weerbaarheid van bedrijven door de fiscale prikkel om zoveel mogelijk te lenen af te bouwen. Wij stimuleren het aanhouden van eigen vermogen in de onderneming via een aftrekmogelijkheid voor eigen vermogen.”

“Wij willen alles op alles om gezonde mkb-ondernemingen door de crisis te helpen en deze ondernemers de ruimte en ondersteuning te bieden om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.” Ondernemers hebben volgens de partij de ruimte nodig om te ondernemen, groeien en innoveren. “Onnodige regels en ingewikkelde procedures zitten dan in de weg. Wij willen een dienstbare overheid die met ondernemers meedenkt, oplossingen biedt en belemmeringen wegneemt.”

D66: verhogen minimumloon met 20%

Mensen met een flexibel arbeidscontract en een deel van de zelfstandigen zijn erg kwetsbaar als het slechter gaat met de economie of hun gezondheid, zegt D66 in haar lijvige  verkiezingsprogramma. “Onder meer uit de scherpe analyse van de commissie-Borstlap blijkt dat er te  grote verschillen zijn gegroeid tussen verschillende contractvormen. Verschillen in juridische bescherming, sociale zekerheid en fiscaliteit. Voor de één is werk een bron van stabiliteit en kansen, voor de ander geeft het geen uitzicht op een vrijheid en zekerheid. Die ongelijkheid willen we bestrijden.”

Arbeidsongeschiktheid is een risico dat iedereen kan overkomen, staat te lezen. “We voeren een betaalbare collectieve arbeidsongeschiktheidszekering in waaraan alle werkenden deelnemen. Als het effect op de werkgelegenheid het toelaat, verhogen we het minimumloon met 20%. Verder verhogen we het wettelijk minimumjeugdloon, zodat iedereen vanaf 18 jaar recht heeft op het volledige minimumloon. Bij meer flexibiliteit van de werknemer hoort een hogere beloning. Voor flexwerkers voeren we een opslag in op het minimumloon, zodat zij per uur meer gaan verdienen dan mensen met een vast contract. We zorgen dat uitzendkrachten en arbeidsmigranten zo veel mogelijk onder dezelfde voorwaarden werken als werknemers die in (vaste) dienst zijn.”

Lees ook: Minimumloon per 1 januari 2021

D66 wil in de strijd tegen racisme en discriminatie een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding aanstellen met mandaat en voldoende middelen. “De overheid werkt niet samen met dienstverleners of bemiddelaars die discrimineren. We voeren een boete in oplopend tot 10.000 euro voor bedrijven die in hun werving en selectie discrimineren.” Werkgevers en uitzendbureaus die bij controles door de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden betrapt op duidelijke discriminatie en geen maatregelen hebben getroffen om dit
te voorkomen krijgen eveneens een boete. We voeren een meldplicht in voor discriminerende werkgevers en uitzendbureaus en zetten vaker mystery guests in.”

Uitbuiting van arbeidsmigranten wordt voorkomen. Tegen misstanden wordt hard opgetreden. Werkgevers en uitzendbureaus die zich hier schuldig aan maken, worden aangepakt door de Inspectie SZW.”

GroenLinks: payrolling, contracting en nulurencontracten afschaffen

Volgens het verkiezingsprogramma wil GroenLinks het minimumloon verhogen. “We werken toe naar 14 euro per uur. Iedereen vanaf achttien jaar krijgt recht op het minimumloon. De hoogte van het minimumloon wordt gekoppeld aan het gemiddelde loon in Nederland. Het einddoel is dat het minimumloon standaard 60 procent van het gemiddelde loon gaat bedragen.

Het vaste contract wordt weer de norm, zegt GroenLinks. “Dat doen we door tijdelijke contracten duurder te maken voor werkgevers. We maken schijnzelfstandigheid onmogelijk: we verhogen de premie voor werkgevers op tijdelijke contracten, behandelen alle werkenden gelijk voor de belasting en vormen de arbeidskorting en de zelfstandigenaftrek om tot één korting die voor alle werkenden gelijk is. Zelfstandigen krijgen recht op een fatsoenlijk minimumtarief.”

Contractvormen: “payrolling, contracting en nulurencontracten worden afgeschaft. Er blijven drie contractvormen over: het vaste en het tijdelijke contract voor het reguliere werk, het uitzendcontract voor ziek en piek en het zelfstandigencontract voor zzp’ers. Deze contractvormen worden duidelijk van elkaar gescheiden en er wordt gehandhaafd op het gebruik. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers.”

GroenLinks wil de regels voor de uitzendsector aanscherpen om een einde te maken aan de misstanden met malafide uitzendbureaus. “Er komt een vergunningstelsel zodat niet iedereen zomaar een uitzendbureau kan beginnen, de kwaliteit goed wordt gewaarborgd en het toezicht eenvoudiger wordt.”

SP: reguleren uitzendbureaus

Zonder de werkenden is er geen winst, stelt de Socialistische Partij in haar programma. “Niet alleen de bestuurders en de aandeelhouders, maar ook alle medewerkers krijgen voortaan het recht op een deel van de winst. Zo profiteren ook de werknemers op het moment dat dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Werknemers zullen als collectief profiteren van dividenduitkeringen, boven op hun reguliere salaris. Het minimale percentage van de winstdeling leggen we vast in een wet.”

Een verhoging van het minimumloon leidt ook tot verhoging van de overige inkomens. Het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar schaffen we af, zodat ook de jongeren een gelijk loon krijgen voor gelijk werk.”

De SP wil voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten. “Zoals in de bouw, de zorg of de platformeconomie (Uber, Deliveroo, etc.). Voor zzp’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door recht op een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. We stoppen met de uitbuiting van werknemers door een einde te maken aan onzekere arbeidscontracten.”

De SP wil uitbuiting van werknemers tegengaan. “Om te voorkomen dat arbeidsmigranten worden uitgebuit reguleren we uitzendbureaus en voeren we (tijdelijke) werkvergunningen in. We maken een einde aan de dubbele pet van werkgever en huisbaas. We gaan uit van gelijk loon voor gelijk werk, de bedrijven betalen alle werknemers volgens de geldende cao-afspraken. Stagediscriminatie door bedrijven gaan we vervolgen.”

arbeidsmigranten

Lees ook:

 

 

PvDA: wildgroei contractvormen stoppen

De PvdA zegt in het verkiezingsprogramma de wildgroei aan contractvormen te willen stoppen. “We staan in de toekomst nog drie contracten toe. Uitgangspunt is dat je als werknemer gewoon in dienst bent bij je werkgever voor wie je het werk doet (een werkgever  is altijd de werkgever, tenzij…). Alleen voor tijdelijk werk dat niet of moeilijk te voorspellen is kan het zijn dat je als werknemer tijdelijk via een uitzendbureau werkt. Een werkgever kan je als zzp’er inhuren voor werk dat geen onderdeel van de organisatie is, dat niet behoort tot de gewone werkzaamheden van de werkgever en waarvoor bijzondere kennis nodig is. Tal van contractvormen die alleen voordelen geven aan bedrijven maar ten koste gaan van werkenden worden hiermee niet meer mogelijk, zoals payrolling-constructies.

Er komt wat betreft de PvdA een minimumuurloon dat de partij stapsgewijs wil verhogen naar 14 euro per uur.  Er zijn steeds meer werkende armen en mensen die een baan hebben, soms zelfs banen combineren, maar niet rondkomen aan het einde van de maand. We introduceren daarom het minimumuurloon.” Het minimumjeugdloon schaffen we af vanaf 18 jaar. Alle volwassenen moeten kunnen rekenen op hetzelfde minimumloon.”

Bedrijven mogen wat betreft de PvdA niet concurreren op arbeidskosten of zekerheden. “In de wet regelen we gelijke beloning en loonkosten voor alle arbeidsrelaties. Dit kan onder andere via een uitbreiding van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Afwijking van deze bepalingen via de cao zijn niet meer toegestaan.” De PvdA wil een einde maken aan malafide uitzendbureaus. “Om uitbuiting, discriminatie en slechte arbeidsomstandigheden tegen te gaan, komen er aangescherpte wettelijke eisen voor uitzendbureaus. Uitzendbureaus zijn er om mensen aan werk te helpen, niet om sociale verplichtingen te omzeilen.”

Iedere uitzendkracht krijgt recht op gelijke beloning, scholingen begeleiding, staat er te lezen in het verkiezingsprogramma. “Ieder uitzendbureau betaalt een waarborgsom van minimaal 100.000 euro. Een uitzendovereenkomst duurt maximaal een half jaar zonder mogelijkheid tot verlenging. Uitsluiting van loondoorbetalingsplicht vervalt. Er komt een vergunningenplicht voor uitzendbureaus. Normen waaraan uitzendbureaus moeten voldoen worden vastgelegd in de wet. Overtreding leidt tot boetes en in uiterste gevallen tot een bestuursverbod.”

ChristenUnie: ‘flex moet duurder’

Om misstanden met arbeidsmigranten te bestrijden wil de ChristenUnie een stelselwijziging doorvoeren voor de uitzendmarkt, zo staat in het verkiezingsprogramma “Er gaan vakbekwaamheidseisen gelden voor iedereen die een uitzendbureau wil starten. Wie een uitzendonderneming wil starten volgt een opleiding en doet aan bekwaamheidsonderhoud. Ook gelden vestigingseisen.” Ze willen een vergunningsplicht voor uitzendbureaus. “Nederland is het enige land in de Europese Unie dat geen vergunningplicht kent voor uitzendbureaus. Het is in ons land eenvoudiger om een uitzendbureau te beginnen dan een snackbar, terwijl het om mensen gaat. Dat raak met name arbeidsmigranten.”

Lees ook: CU en SP willen uitzendvergunning en waarborgsom uitzenders

flexibele contracten
(Freeimages)

Een vast contract wordt aantrekkelijker, flex wordt duurder. “Alles wat flexibel is, is duurder dan vast, behalve op de arbeidsmarkt. We willen af van de situatie dat tijdelijke werknemers voor een werkgever goedkoper zijn dan werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn. In de afgelopen jaren is tijdelijk werk door premiedifferentiatie in de werknemersverzekeringen al wat duurder geworden. Deze premiedifferentiatie wordt verder vergroot ten faveure van contracten voor onbepaalde tijd. Daarnaast gaan werkgevers werknemers met een flexibel contract een flextoeslag betalen. Flexwerkers lopen immers meer risico op verlies van werk dan werknemers voor onbepaalde tijd. Dit risico wordt betaald door de werkgever.”

Lees ook: DNB wil WW-premie flex nog verder verhogen

Handhavingsinspanningen om uitbuiting op te sporen en te voorkomen worden geïntensiveerd. “De samenwerking tussen de Inspectie SZW, de Belastingdienst, UWV en brancheorganisaties moet beter. Zowel om het toezicht op veilig en gezond werken te verbeteren, als om schijnconstructies en arbeidsmarktfraude aan te pakken. Alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt, van naam en postcode tot zwangerschap, zijn onacceptabel en worden bestreden.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer