Welke wetten zijn belangrijk bij cao’s?

0

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet cao), Wet op de loonvorming (WLV), Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV), Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF 2000) en de Wet Beroepspensioenregelingen (Wet BPR).

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet cao)

Deze wet regelt onder meer:

  • wat een cao precies is;
  • wie bevoegd is tot het afsluiten van een cao. Verenigingen van werkgevers en van werknemers moeten in hun statuten vastleggen dat zij bevoegd zijn tot het afsluiten van een cao;
  • dat de vereniging die een cao afsluit, verplicht is, de cao aan de leden te verstrekken;
  • dat bepalingen in een arbeidsovereenkomst die strijdig zijn met de cao, nietig zijn;
  • wie gebonden is aan de cao;
  • dat de werkgever die aan een cao gebonden is, de cao ook moet toepassen op niet-gebonden werknemers;
  • dat bij overname van een onderneming, de rechten en plichten in de cao overgaan op de nieuwe werkgever.

Wet op de loonvorming (WLV)

Deze wet bepaalt dat cao-partijen schriftelijk aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meedelen wanneer zij een cao gesloten hebben (artikel 4). Vanuit zijn verantwoordelijkheid wil de Minister op de hoogte zijn van de loon- en arbeidsvoorwaardenontwikkeling in Nederland. De aanmelding van de cao wordt schriftelijk bevestigd door de kennisgeving van ontvangst (KVO). Na verzending van de KVO treedt de cao in werking (artikel 4 lid 3 WLV).

Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV)

Deze wet regelt dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid cao-bepalingen op verzoek algemeen verbindend kan verklaren, op voorwaarde dat de bepalingen gelden voor een naar zijn oordeel belangrijke meerderheid van de in een bedrijfstak werkzame personen. Daarmee worden deze bepalingen voor de hele bedrijfstak bindend. Een algemeen verbindend verklaarde cao werkt niet met terugwerkende kracht. Als de geldigheidsperiode van een algemeen verbindend verklaarde cao is verstreken, blijft de cao niet geldig tot er een nieuwe is afgesloten. Een AVV-cao kent geen nawerking.

Toetsingskader AVV

Dit zijn voorschriften waaraan een cao moet voldoen, als cao-partijen de cao algemeen verbindend willen laten verklaren.

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF 2000)

Deze wet geeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevoegdheid om, op verzoek van sociale partners, de deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds voor bedrijfsgenoten verplicht te stellen.

Wet Beroepspensioenregelingen (Wet BPR)

De BPR geeft dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevoegdheid om op verzoek van belangenorganisaties de deelneming in een beroepspensioenregeling voor beroepsgroepen verplicht te stellen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer