Uitzenders en payrollers: impact WAB groter dan gedacht

1

De impact van de WAB is groter dan verwacht. Een kwart van de uitzend- en payrollprofessionals ziet het aantal vaste contracten bij hun klanten groeien sinds 1 januari als direct gevolg van de WAB, de helft ziet een verschuiving naar andere flexvormen (zoals zzp) en bijna de helft van de uitzendprofessionals ziet de flexmarkt krimpen door de WAB.

Dat blijkt uit onderzoek van PW. en Flexmarkt onder ruim duizend respondenten, voornamelijk werkzaam in het HR-vakgebied (45%) en de uitzend- en payrollbranche (30%). Net als vorig jaar werd de deelnemers gevraagd naar hun kennis van en mening over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Stemming iets minder negatief

Bijna de helft van de respondenten (48%) vindt de invoering van de WAB een slechte zaak. Er is hierbij een opvallend verschil tussen de beroepsgroepen. Driekwart van de uitzend- en payrollprofessionals is faliekant tegen de WAB. HR-professionals zijn milder; onder hen staat 39% hier negatief tegenover.
Toch is men over het algemeen wel iets minder kritisch over de WAB dan een jaar geleden. Toen was een ruime meerderheid (58%) van de respondenten tegen invoering van de WAB. De stemming is dus iets verbeterd, maar nog altijd niet erg positief. Slechts een op de vijf (22%) staat echt achter de WAB.

Kennis van de WAB

Ruim driekwart (76%) van de respondenten zegt volmondig ja op de vraag of ze bekend zijn met de WAB. Vorig jaar was dat 70%. Een op de vijf is enigszins bekend met de nieuwe wet. Een jaar geleden was dat nog een kwart. Opvallend, 3% geeft openlijk toe helemaal niet bekend te zijn met de Wet arbeidsmarkt in balans. Uitzend- en payrollprofessionals zijn overigens over het algemeen beter op de hoogte van de WAB-maatregelen dan HR-professionals.

Meer vaste contracten

Een belangrijk doel van het invoeren van de WAB is het aantrekkelijker maken voor werkgevers om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Flexibele contracten zijn daardoor duurder gemaakt, bijvoorbeeld middels de WW-premiedifferentiatie. Ook zijn de regels voor oproepcontracten aangescherpt.

Lees ook: Wat verandert er met de WAB?

De vraag is of dat ook echt gaat werken? ‘Nee’, zegt de helft (49%) van de respondenten. Ruim een derde (35%) houdt een slag om de arm en zegt dat de WAB er misschien voor gaat zorgen dat meer mensen een vast contract krijgen. Maar slechts 12% is ervan overtuigd dat de WAB er inderdaad op lange termijn ervoor zorgt dat werknemers vaker voor onbepaalde tijd in dienst worden genomen.
Toch zijn de respondenten ook hierover iets optimistischer dan vorig jaar. Toen geloofde slechts 5% dat de WAB zijn doel zal bereiken.
Een kwart van de uitzend- en payrollprofessionals ziet wel dat er meer vaste contracten worden gegeven bij hun klanten en schrijft dit toe aan de krapte op de arbeidsmarkt. Ongeveer evenzoveel ziet groei in contracten voor onbepaalde tijd bij hun klanten vooral als een gevolg van de WAB. En dat is veel meer dan voor invoering van de wet werd verwacht. Toen verwachtte slechts een paar procent van de respondenten dat de WAB tot meer vaste contracten voor medewerkers bij opdrachtgevers zou gaan leiden.

Lees ook: Grootste krimp uitzendsector sinds jaren: krapte of WABte?

Flexibilisering arbeidsmarkt

Gevraagd naar de gevolgen voor de arbeidsmarkt als geheel, dan voorspelt 38% van de respondenten dat er meer medewerkers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zullen krijgen. Een kwart (25%) procent denkt dat het tij van de flexibilisering niet makkelijk te keren is en verwacht dat er juist meer tijdelijke contracten zullen worden gegeven. Bijna evenzoveel (23%) denkt dat er meer mensen als zzp’er aan de slag gaan. Die verschuiving naar zzp’ers wordt vooral geconstateerd door uitzend- en payrollprofessionals; van hen ziet een derde dat door het inperken van uitzenden en payroll door de WAB er meer zzp’ers worden ingezet.

Krimp flexmarkt

De helft van de respondenten (49%) ziet dat er door de komst van de WAB verschuivingen in flexvormen plaatsvinden. Maar zij verwachten niet dat dit impact heeft op de totale omvang van de flexmarkt. Toch zijn er ook veel flexbedrijven die de flexmarkt als geheel door de WAB wel zien krimpen; dat geldt voor de helft (48%) van de uitzendprofessionals en bijna een derde (31%) van de payrollprofessionals. Dat zijn er een keer zoveel als vorig jaar. Toen was de verwachte impact van de WAB op de flexmarkt dus nog veel geringer.

Lees ook: Flexbedrijven ondervinden financiële gevolgen WAB

Over Auteur

1 reactie

  1. Wat ik nergens terug lees is dat bij veel flexwerkers de contracten worden beëindigd. Vooral bij ouderen flexwerkers zorgt dit voor problemen.

Reageer