Tussentijdse wijzigingen in NBBU-cao Uitzendkrachten

0

De onderhandelingen over een nieuw akkoord voor de NBBU-cao voor Uitzendkrachten lopen nog, maar er zijn alvast tussentijdse wijzigingen afgesproken die per 1 januari 2023 ingaan. Een belangrijke wijziging is een verdere verbetering van de pensioenregeling. ‘Dit is weer een belangrijke stap in de ontwikkeling richting een marktconforme pensioenregeling voor uitzendkrachten’, aldus de NBBU.

Afgesproken is dat de cao-partijen de werkgeverspremie in de Basisregeling optrekken naar het niveau van de Plusregeling. ‘Dit betekent dat per 1 januari 2023 de werkgeverspremie 8 procent van de pensioengrondslag bedraagt. De pensioengrondslag is daarbij gelijk aan die voor de Plusregeling. Dit is een eerste stap richting een marktconforme pensioenregeling.’ In de komende cao-onderhandelingen staan afspraken op het programma over de verdere invulling van de nieuwe pensioenregeling, waarbij onder andere gesproken wordt over de pensioenopbouw, nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheid, premieontwikkeling en premieverdeling tussen werkgever en werknemer.

Vaste eindejaarsuitkering

Verder is ook al overeenstemming bereikt over de invulling van de invoering van de vaste eindejaarsuitkering per 1 januari 2023. Onder vaste eindejaarsuitkeringen worden alle inkomensbestanddelen verstaan die jaarlijks dan wel anders periodiek repeterend worden uitgekeerd, zoals een dertiende maand, eindejaarsuitkering en kerstgratificatie. Toekenning vindt plaats volgens de bij de opdrachtgever geldende afspraken, zoals het moment van uitbetalen (bepaalde datum en/of bij einde dienstverband) en de voor de toekenning geldende voorwaarden.

Lees ook: NBBU bereikt akkoord over cao uitzendkrachten

Als er bij de opdrachtgever afspraken zijn gemaakt om de vaste eindejaarsuitkering onder te brengen in een systeem van uitruil van arbeidsvoorwaarden, zoals een individueel keuzebudget (IKB), en dat (deel van de) uitruilregeling niet reeds aan de uitzendkracht wordt uitbetaald, dan wordt de vaste eindejaarsuitkering die herleidbaar is in de uitruilregeling bij de opdrachtgever toegekend aan de uitzendkracht onder dezelfde voorwaarden als van toepassing bij de opdrachtgever.

Op dinsdag 6 september stemt de Algemene Ledenvergadering van de NBBU over de voorgestelde wijzigingen. De cao-delegatie van de NBBU gaat in september verder onderhandelen over een nieuw cao-akkoord.

Over Auteur

Reageer