Cao-afspraken AOW-gerechtigden

0

Uit cijfers van het CBS blijkt dat begin dit jaar 182.000 mensen van 65 jaar en ouder actief waren op de arbeidsmarkt. Het aantal uitzendbureaus dat zich op deze doelgroep richt neemt toe. Wat is er in de cao’s geregeld voor AOW-gerechtigden?

Cao voor uitzendkrachten van ABU

In de cao voor uitzendkrachten van de ABU is er voor uitzendkrachten die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt een uitzondering afgesproken op het fasesysteem. In fase A kunnen contracten worden gesloten met het uitzendbeding. Fase A duurt normaal gesproken 78 weken. Voor uitzendkrachten die de AOW-leeftijd hebben behaald duurt fase A 130 weken.

Cao voor uitzendkrachten van NBBU

In de cao voor uitzendkrachten van de NBBU is een apart artikel opgenomen voor AOW-gerechtigde uitzendkrachten. In artikel 33 (cao met looptijd 2009-2013) wordt het fasesysteem AOW-plus uitgelegd. Dit fasesysteem is gelijk aan het reguliere fasesysteem, met uitzondering van de afspraken die gelden voor fase 3. In het reguliere fasesysteem is geregeld dat fase 3 52 kalenderweken duurt. Tijdens deze periode mogen maximaal vier uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesproken. In het fasesysteem AOW-plus duurt fase 3 234 kalenderweken. Gedurende deze periode kunnen maximaal achttien uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan.

Sociaal akkoord

In het sociaal akkoord is afgesproken dat de periode dat gewerkt mag worden met een contract met uitzendbeding niet langer mag duren dan 78 weken. Ook is afgesproken dat er niet langer dan twee jaar op basis van tijdelijke contracten mag worden gewerkt. Als deze bepalingen definitief worden doorgevoerd, zullen dus in beide uitzendcao’s de bepalingen met betrekking tot AOW-gerechtigden moeten worden herzien. Piet Meij, hoofd Sociaal Economische Zaken bij de NBBU in een column: ‘Zonder nadere regels zijn 65-plussers de dupe, want na twee jaar tijdelijke contracten neemt echt geen werkgever ze in vaste dienst. En zeg zelf: 65-plussers willen zelf ook niet graag een vast dienstverband. Ze willen nog wat bijverdienen, wat nuttigs doen voor de maatschappij of via collega’s sociale contacten onderhouden. De contractsvorm is daarbij niet van belang.’

Doorwerkcao

Naast de twee cao’s voor uitzendkrachten is er nog een cao waarin expliciet afspraken staat voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben gehaald. De Doorwerkcao kan worden toegepast voor werknemers die met (pre)pensioen zijn en willen doorwerken. De eerste Doorwerkcao kwam in 2007 tot stand. De huidige cao heeft een looptijd van 1 januari 2011 t/m 31 december 2013. Op dat moment lag de pensioenleeftijd nog op 65 jaar. In de werkingssfeer van de cao staat dan ook omschreven dat de Doorwerkcao van toepassing is op medewerkers vanaf 65 jaar, in bedrijven waarbij in de eigen cao niet wordt voorzien in collectieve arbeidsdeelname van 65-plussers (of eerder indien er sprake is van een prepensioenregeling). De cao is een overeenkomst tussen de Vereniging van doorwerkers en vakbond LBV.

Bastiaan Poot van LBV vertelt dat de onderhandelingen voor de nieuwe cao zijn gestart. Hij verwacht geen problemen tijdens de onderhandelingen. ‘We zitten eigenlijk erg op één lijn.’ Punt is om alles te ‘finetunen’ en checken of alles nog klopt met de huidige wet- en regelgeving, zo meldt hij.

Kenmerken van de Doorwerkcao zijn dat doorwerknemers een gelijke beloning ontvangen als werknemers in gelijke functies, bij ziekte doorbetaald krijgen en geen ontslagvergunning nodig is omdat gewerkt wordt met contracten van maximaal drie maanden, die stilzwijgend kunnen worden verlengd.

Ondanks dat er in steeds meer cao’s afspraken worden gemaakt voor oudere werknemers, blijft de Doorwerkcao voorlopig bestaan. ‘In veel cao’s is nog onvoldoende geregeld,’ aldus Poot. ‘Zolang in andere cao’s nog onvoldoende geregeld is, blijven we de Doorwerkcao doorzetten.’

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer