Gaan we wel of niet WABben?

0

Deze vraag houdt de uitzendsector stevig bezig. Op zich zijn we in de flexbranche wel gewend om met tegenwind en snelle veranderingen om te gaan. De Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) is er echter wel eentje in de categorie 5 van orkanen die over ons heen kan gaan komen. Vraag blijft vooralsnog óf het überhaupt gaat stormen, en zo ja, wanneer?

Henk Geurtsen (Experts in Flex) geeft zijn visie op de politieke soap rondom de WAB.

Koolmees haastig en slordig

Als het aan minister Koolmees ligt, dan wordt deze wet op 20/21 mei door de Eerste Kamer gejast en vindt de invoering plaats per 1 januari 2020.
De haast ontstaat mede doordat er binnenkort een nieuwe Eerste Kamer wordt geïnstalleerd en het is de bedoeling dat deze wet nog door de huidige Eerste Kamer wordt behandeld. Een van de aspecten in de Wab is een wijziging in de pensioenen voor payrolling. De APP genoemde voorziening (Adequate Pensioenregeling Payrollarbeidskrachten) is nog niet voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Dat zal waarschijnlijk pas gebeuren nadat de Wab is behandeld in de Eerste Kamer. De vraag is dan ook wat dit betekent voor de uitvoerbaarheid van de Wab als het nog maanden duurt voordat de Raad van State advies uitbrengt.
Want zelfs als de wet wordt aangenomen in mei, dan kan het advies van de Raad van State en ook Prinsjesdag nog zorgen voor wijzigingen die cruciaal zijn om de juiste stappen te zetten.

Planning

De vaste commissie voor SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 30 april 2019 een waslijst van 18 pagina’s met op- en aanmerkingen over de invoering van de Wab geformuleerd. De vervolgstappen zijn:

  • uiterlijk 10 mei 2019: antwoorden van minister Koolmees/de regering op het document van 30 april 2019
  • (mits deze antwoorden op tijd komen:) 20/21 mei 2019 behandeling van de Wab in de Eerste Kamer

Kritiek vaste commissie SZW

Uit de waslijst met kritiek vanuit de vaste commissie SZW op de Wab heb ik een aantal punten gelicht:

  1. De ‘kloof’ tussen vast en flex verkleinen: in de memorie en antwoord van de regering wordt negen keer gesproken over ‘de urgentie’. In de memorie van toelichting wordt maar liefst negentien keer gesproken over ‘knelpunten’. Leden van de commissie SZW vragen zich af hoe de regering haar standpunt verklaart in het licht van het feit dat er in de afgelopen twee jaar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 270.000 arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zijn bijgekomen en 89.000 contracten voor bepaalde tijd. Er wordt daarom aan de regering gevraagd of zij kan bevestigen dat de arbeidsmarkt in dit opzicht haar werk best goed heeft gedaan en of deze cijfers niet voldoende aanleiding zijn om de evaluatie in 2020 van de Wet werk en zekerheid (Wwz) af te wachten, voordat de arbeidsmarkt nu opnieuw wordt geconfronteerd met ingrijpende wijzigingen in de wet- en regelgeving door de invoering van de Wab.
  2. De Raad van State heeft al eerder geadviseerd om de voorgestelde wijzigingen omtrent payrolling niet in te voeren, gezien de grote onduidelijkheid die de voorgestelde payrolldefinitie met zich meebrengt. Leden van de commissie SZW vragen zich af welk probleem door middel van de Wab moet worden opgelost.
  3. De pensioenregeling APP wordt door diverse deskundigen als een onuitvoerbaar instrument gezien, die ook nog eens leiden tot hoge kostenstijgingen de ver uitgaan boven het kostenniveau van de pensioenvoorziening van de inlener zelf.
  4. In de memorie van antwoord namens de regering wordt gesproken over de verschillen in kosten en risico’s tussen vast en flexibele contracten. Op dit punt wordt vanuit de commissie SZW gevraagd om de doorrekening van deze extra kosten aan te leveren.
  5. Leden van de commissie SZW willen een reactie van de regering op de door de NBBU gemaakte analyse over de financiële gevolgen van de Wab voor uitzenders.
  6. Ook uiten de leden van de commissie kritiek dat diverse vragen niet of niet duidelijk zijn beantwoord en dat de regering met grote regelmaat een mening uitspreekt zonder deze van een onderbouwing te voorzien.

Het houdt de uitzendbranche stevig bezig wat er gaat gebeuren met Wab-onderwerpen zoals payrolling, sectoraal verlonen, nieuwe financiering van de WW met mogelijk 5% hogere premie voor flexcontracten en transitievergoeding vanaf de eerste werkdag.

Fabeltjeskrant

Wat er gaat gebeuren in de maand mei valt niet te voorspellen. Verandert minister Koolmees in Meneer de Uil en sust hij de Eerste Kamer met de gevleugelde woorden ‘oogjes dicht, snaveltjes toe en slaap lekker’?
Of blijven de leden van de Eerste Kamer wakker en kritisch, zodat de eventuele invoering van de Wab in ieder geval wordt uitgesteld, zodat er een weloverwogen besluit kan worden genomen, waar ook de evaluatie van de Wwz en de roemruchte Wet DBA rondom de ZZP’ers in wordt betrokken?

Dit is een bijdrage van Henk Geurtsen (Experts in Flex)

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer