Wetswijzigingen per 1 juli 2016

0

Per 1 juli 2016 treden een aantal wetswijzigingen in werking die ook van belang zijn voor flexbureaus. Zo wordt de ketenbepaling voor seizoensarbeid gewijzigd.

Seizoensarbeid: kortere tussenpoos tijdelijke arbeidscontracten

Op grond van de ketenbepaling mogen werkgevers drie tijdelijke arbeidscontracten sluiten voor automatisch een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. De keten van contracten wordt doorbroken als er tussen de contracten een periode van langer dan zes maanden zit.

Tussenpoos verminderen

Per 1 juli 2016 wordt het mogelijk om deze ’tussenpoos’ bij cao te verminderen tot (minimaal) 3 maanden. Dit geldt alleen voor functies ‘waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht’.

Trends

Tot 1 juli vorig jaar was de tussenpoos in de ketenregeling drie maanden. De Wwz heeft de tussenpoos verlengd naar zes maanden, maar dit pakte sindsdien nadelig uit in sectoren waar ‘seizoensarbeid’ wordt verricht, zoals de land- en tuinbouwsector, de horeca en recreatiesector. In die sectoren leidde de langere tussenpoos er juist toe dat de arbeidsrelatie werd beëindigd, wat niet in het belang van de werknemer of werkgever was. De nieuwe maatregel is bedoeld om dit nadelige effect weg te nemen.

Overgangsmaatregel ketenbepaling en cao-afwijkingen stopt

Bij cao kan sinds 1 juli 2015 worden afgeweken van de ketenbepaling als het om uitzendovereenkomsten gaat óf als de ‘intrinsieke aard van de bedrijfsvoering’ dit vereist. Het aantal contracten mag dan maximaal worden gesteld op zes in een periode van maximaal vier jaar. Ruimere afwijkingen in destijds al lopende cao’s mochten nog toegepast worden tot het einde van de cao of uiterlijk 1 juli 2016. Per 1 juli a.s. vervalt deze ruimere afwijkingsmogelijkheid dus definitief (tenzij het de afwijking van de tussenpoos betreft zoals hierboven omschreven).

Wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

De wijziging van de ketenregeling in het kader van seizoensarbeid was meegenomen in het Wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Een ander deel van deze wet is al in werking getreden per 18 juni 2016.

Handhavingsrichtlijn

Het wetsvoorstel zet de handhavingsrichtlijn om in Nederlandse wet- en regelgeving. De handhavingsrichtlijn heeft de lidstaten van de EU handvatten gegeven om de detacheringsrichtlijn te handhaven.

Detacheringsrichtlijn

De detacheringsrichtlijn garandeert gedetacheerde werknemers een goede werkomgeving. Zo hebben gedetacheerde werknemers die tijdelijk in een andere lidstaat werken ten minste recht op bepaalde minimum arbeidsvoorwaarden, zoals maximale werktijden en minimale rusttijden en een minimum aantal betaalde vakantiedagen.

Richtlijn ondergraven

Na invoering van de detacheringsrichtlijn is gebleken dat malafide werkgevers de doelen van de richtlijn ondergraven ten koste van de werknemer. Zij wekken de schijn van detachering, bijvoorbeeld door het opzetten van ‘postbusondernemingen’. Zo proberen zij de arbeidsvoorwaarden van het land waarin gewerkt wordt te omzeilen. Om dit tegen te kunnen gaan is de handhavingsrichtlijn in het leven geroepen.

Garantie van rechten

In de handhavingsrichtlijn zijn instrumenten opgenomen om te garanderen dat de rechten van gedetacheerde werknemers daadwerkelijk worden geëerbiedigd. De richtlijn bevat maatregelen waardoor gegevens kunnen worden uitgewisseld en boetes ook eenvoudig in het buitenland kunnen worden geïnd. Verder is de mogelijkheid van de invoering van een ketenaansprakelijkheid opgenomen in de handhavingsrichtlijn. Door invoering van een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers is het de bedoeling dat de Inspectie SZW dan (beter) kan controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben. De meldplicht houdt in dat een dienstverrichter die een werknemer naar Nederland detacheert verplicht is om vóór de aanvang van de werkzaamheden een aantal gegevens van de werknemer te melden.

Verhoging minimumloon

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2016 verhoogd. De bedragen van de minimumlonen per 1 juli 2016 zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer