Informatieplicht registratie arbeidsmigranten niet in nieuwe toelatingsstelsel uitzendbranche

1

Een plicht voor uitzendbureaus om arbeidsmigranten te bewegen zich te laten inschrijven in de basisregistratie van gemeenten zal geen deel uitmaken van het nieuwe toelatingsstelsel.

Inschrijving van arbeidsmigranten bij gemeenten gebeurt niet of nauwelijks, ook al is dat wettelijk verplicht. Van 2,3 miljoen migranten met bsn weet Nederland niet waar ze zijn, schreef dagblad Trouw.

Het Aanjaagteam Roemer zag in 2020 een belangrijke rol weggelegd voor werkgevers, in het bijzonder uitzendbureaus, in het correct registreren en bijhouden van gegevens over het verblijf van arbeidsmigranten.

Het Aanjaagteam adviseerde om via het toelatingsstelsel toe te zien op de naleving ervan. De focus van de maatregel zou liggen op de uitzendsector, omdat een groot deel van de arbeidsmigranten hierin werkzaam is.

Toelatingsstelsel

In een kamerbrief van 7 maart schrijft minister Van Gennip (SZW) dat besloten is om de informatieplicht niet via het toelatingsstelsel voor uitzendbureaus in te regelen. De regering vreest dat dergelijke uitleners er gemakkelijk in kunnen slagen om op papier aan deze verplichting te voldoen, zonder dat de kans op juiste registratie van hun arbeidskrachten wezenlijk stijgt. Ten tweede spelen overwegingen van beheersbaarheid en draagvlak voor het toelatingsstelsel een rol.

De eisen in het normenkader van het toelatingsstelsel worden periodiek door inspectie-instellingen gecontroleerd. Deze eisen veroorzaken administratieve lasten voor uitleners en doen op een beroep op private inspectiecapaciteit. Zeker in de eerste jaren van het toelatingsstelsel, waarin inspectiecapaciteit schaars zal zijn, heeft het opnemen van extra eisen in het normenkader tot gevolg dat het langer duurt voordat alle uitleners periodiek gecontroleerd kunnen worden.

Informatieplicht

Dit neemt niet weg dat aanvullende inzet nodig is om de registratie van arbeidsmigranten te verbeteren, vindt de minister. Daarom worden andere mogelijkheden verder uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de correcte registratie van arbeidsmigranten verbetert en de aanvullende rol van werkgevers hierbij wordt vormgegeven.

Een van de opties, zo blijkt uit de Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023, is een informatieplicht die aansluit bij de Fair Employment Code van de ABU en de Centrale Organisatie voor de Vleessector en de ABU- en NBBU-CAO voor uitzendkrachten. Daarin is nu al opgenomen dat de leden de registratie van internationale medewerkers stimuleren om zich correct in te schrijven.. Op deze verplichting wordt niet getoetst.

Uiteindelijk blijft de arbeidsmigrant volgens de Wet BRP zelf verantwoordelijk voor correcte inschrijving.

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van Flexmarkt

1 reactie

  1. Volgens de SNF norm registreert de uitzendsector waar de EU medewerker op welk onderkomen adres verblijft. Een aanvulling in Informis kan volstaan. EU medewerkers wisselen vanwege werkzaamheden nog al eens van onderkomen, dit kan wellicht een praktisch alternatief zijn.

Reageer