Uniek convenant huisvesting arbeidsmigranten regio Rivierenland

0

Op 23 juni 2023 wordt het convenant Huisvesting Internationale Werknemers regio Rivierenland ondertekend. Het convenant is een samenwerkingsovereenkomst tussen de individuele gemeenten van de regio Rivierenland en marktpartijen zoals werkgevers, verblijfsbieders en uitzenders die internationale werknemers in dienst hebben of uitlenen. Dit convenant is uniek voor Nederland. Het zet, aldus de ondertekenaars, “de toon in Nederland om de situatie voor arbeidsmigranten te verbeteren.”

Circa 12.000 arbeidsmigranten

In de regio Rivierenland, waaronder de Betuwe valt (met de bekende Flipje van Tiel) werken van oudsher veel arbeidsmigranten. De regio staat vooral bekend om de teelt van fruit. Op dit moment werken circa 12.000 internationale werknemers in de regio Rivierenland. Werkgevers verwachten de komende tien jaar, vanwege vergrijzing en ontgroening, dat de behoefte aan arbeidsmigranten alleen maar stijgt. Er wordt rekening gehouden met de inzet van 3.000 tot 10.000 extra internationale werknemers.

Eisen aan huisvesting

De opstellers van het convenant stellen dat “arbeidsmigranten de onzichtbare kracht zijn van onze economie. Helaas worden zij niet altijd goed gehuisvest.” Met de ondertekening van dit convenant moet aan dat laatste een einde komen. In het convenant worden kwaliteitseisen gesteld aan de huisvesting. Zo moet de huisvesting minimaal voldoen aan de meest actuele vereisten van het Keurmerk Stichting Normering Flexwonen (SNF) en waar mogelijk de eisen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Roemer norm).

De werkgever of de uitzendorganisatie die zelf huisvesting biedt aan zijn werknemers, zal hiervoor niet meer dan een redelijke huur vragen. Uitzendorganisaties die zich houden aan de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies 2015 mogen de maandelijkse huur verrekenen met het salaris van de werknemer. Wel geldt een maximum van maximaal 25% van het geldende bruto minimumloon.

Waterbedeffect voorkomen

Het belangrijk doel van het convenant is een gelijk speelveld creëren. Door duidelijke regels en normen is het voor iedere partij duidelijk wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Uitzendbureaus die zich niet aan dit convenant willen committeren krijgen met uniforme handhaving te maken. Dit voorkomt een waterbedeffect waarbij sommige marktpartijen bewust gemeenten opzoeken met de minst strenge regels voor huisvesting.

Ondertekenaars convenant

Het convenant wordt door de volgende gemeenten en partijen ondertekend:

  • Gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel
  • Huisvesters: Homeflex, KAFRA Housing en Van Doorn Living
  • Uitzendorganisaties: OTTO Workforce, VDU, Europlus en Sprintwerkt

Afspraken convenant

In het convenant staan afspraken over de volgende onderwerpen:
• De wijze waarop inschrijving georganiseerd wordt;
• De kwaliteit van nieuwe huisvestingsinitiatieven in de regio;
• De kwaliteit van de wijze waarop het beheer van nieuwe huisvestingsinitiatieven georganiseerd wordt;
• De wijze waarop werkloosheid onder internationale werknemers voorkomen en opgelost wordt;
• De wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de beschikbare verblijfplaatsen in relatie tot het aantal internationale werknemers dat in de regio werkzaam is;
• De wijze waarop de zelfredzaamheid van internationale werknemers in de regio wordt bevorderd.

Bepalingen voor uitzendondernemingen

Voor uitzendondernemingen staan onder andere de volgende bepalingen in het convenant:

  • De werkgever of uitzendorganisatie verplicht zich om de regiogemeente(n) op verzoek te informeren over het aantal huidige en toekomstige internationale werknemers dat werkzaam is binnen het bedrijf of bij bedrijven gevestigd in regio Rivierenland.
  • Aan de uitzendondernemingen wordt de eis gesteld dat zij zijn aangesloten bij en gecertificeerd door de NBBU of ABU.
  • Uitzendorganisaties en werkgevers dragen zorg voor veilig en gezond vervoer van en naar het werk.
  • Uitzendorganisaties, die tevens de verblijfsbieder van de internationale werknemer zijn, bieden te allen tijde twee zelfstandige contracten aan: één huurcontract (met een opzegtermijn van één maand) en één arbeidscontract. Vanaf 1 april 2023 geldt dit beleid al voor ABU-leden.
  • De werkgever of de uitzendorganisatie die zelf huisvesting biedt aan zijn werknemers, zal die werknemers nooit verplichten om van die huisvesting gebruik te maken; een eventuele wens van de werknemer om elders huisvesting te vinden of effectuering van die wens, zal geen gevolgen hebben voor de arbeidsrelatie.

Het hele convenant kun je hier inzien.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer