ABU wil toetredingsdrempel voor uitzenders, NBBU is tegen

0

Uitzenden kampt met een slecht imago, vooral door malafide praktijken die regelmatig het nieuws halen. Er zijn teveel ongereguleerde uitzendbureaus. Daarom pleit ABU-directeur Koops onder meer voor een toetredingsdrempel van € 100.000. Maar NBBU-directeur Marco Bastian ziet daar niets in.

In het artikel ‘Hoe kan de branche zijn imago verbeteren?’ dat vorige week in Flexmarkt is gepubliceerd, komt de ABU met een voorstel met tien maatregelen om de kwaliteit van de uitzendbranche te verbeteren (zie onder). Dit is een uitbreiding op de zes maatregelen die de brancheorganisatie begin dit jaar voorstelde.

ABU-directeur Jurriën Koops

ABU: voor waarborgsom

Eén van de voorgestelde maatregelen is een hogere toetredingsdrempel; een waarborgsom van ten minste € 100.000 voor huidige en startende uitzendondernemingen. Volgens Koops kan zo’n waarborgsom dienen voor de betaling van belastingen en premies, maar ook voor verschuldigd loon. Bij een bewezen ‘track record’ kan zo’n som weer vrijvallen, zo stelt hij in een column op de site van de ABU. In een toelichting tegenover Flexmarkt legt Koops uit waarom hij denkt dat een waarborgsom helpt tegen de wildgroei aan ongereguleerde uitzendbureaus die paddenstoelen uit de grond schieten. Volgens Koops zullen  starters dat niet meer vanzelfsprekend ‘zo maar op een vrijdagmiddag’ een uitzendbureautje op gaan zetten. En bovendien valt er, als het misgaat, nog wat te halen. “Starters zullen er meer bij stilstaan en er bewuster van zijn wat het betekent om een uitzendbureau te runnen. En dat is ook hard nodig, vindt hij. “Een  uitzendbureau runnen was vroeger eenvoudig, maar met de wetgeving van nu is dat veel complexer – en dus risicovoller – geworden.”

NBBU
Marco Bastian, directeur NBBU

NBBU: tegen waarborgsom

NBBU-directeur Marco Bastian reageert daar op in zijn column door te stellen dat deze ‘geboden oplossing het verkeerde middel’ is. “De waarborgsom is vooral een forse drempel voor goed bedoelende ondernemingen. (…) Voor een grote partij of kwaadwillende ondernemer is het ophoesten van een ton een peulenschil.” Bastian breekt (uiteraard, de NBBU vertegenwoordigd de ‘kleinere’ uitzendbureaus) een lans voor kleine, startende uitzendbureaus en ziet nog een nadelig effect van een waarborgsom. “Nieuwe uitzendondernemers moeten zich bij de start van hun uitzendonderneming al met € 100.000 indekken tegen eventuele malversaties en ervaren een extra hindernis om met de gevestigde orde te kunnen concurreren.”
Ook Jan Boerefijn van Ervaring Werkt laat tegenover Flexmarkt weten niet voor een toetredingsdrempel te zijn. “Dat is geen oplossing. Daarmee weer je alleen kleine toetreders op de markt. Grote malafide bedrijven lachen om zo’n bedrag.”

Mafiosi onder uitzenders

Wel zegt Boerefijn zich mateloos te ergeren aan de stroom negatieve berichtgeving in de media. Dat ‘de goeden lijden onder de kwaden’ ligt ook aan de branche zelf, stelt Boerefijn vast. “Er zijn een hoop uitzenders die het niet goed bedoelen en de wet ontduiken. Van oudsher zitten er mafiosi onder de uitzenders.” Een hardnekkig probleem dat echter volgens hem simpel te ondervangen is. “De rotzakken onder de uitzenders zijn niet aangesloten, dus verplicht gewoon dat elk uitzendbureau lid moet zijn van de ABU of NBBU. Verbied bedrijven zaken te doen met uitzendbureaus die niet gecertificeerd zijn en niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Daarmee zou je 90% van de problemen al oplossen.”

Lees ook: Certificering uitzendbureau? Altijd doen!

Top 100 Veelplegers

Meest opvallende in het voorstel met maatregelen dat de ABU (zie onder) is een hitlist: een Top 100 van malafide veelplegers in de uitzendsector, naar analogie van de Top 600 criminele veelplegers in Amsterdam, zoals de brancheorganisatie het zelf omschrijft. Koops: “Voor deze veelplegers moet er een persoonsgerichte aanpak komen, inclusief een bestuursrechtelijk verbod, zodat deze malafide ondernemers niet meer in de markt actief kunnen zijn. SNCU, SNA en de Inspectie moeten daar gezamenlijk in optrekken en de mogelijkheden voor onderlinge informatie- uitwisseling moeten worden verruimd.”
Ook reputatie-expert Cees van Riel, voormalig hoogleraar Corporate Communications aan de Erasmus Universiteit zegt in het artikel in Flexmarkt dat naming and shaming heel belangrijk is. “Partijen die zich niet aan de regels houden moet je duidelijk diskwalificeren en laten weten dat zij niet in de branche thuishoren.”

Herinvoering uitzendvergunning

Het idee dat Frank van Gool OTTO Workforce onlangs in Flexmarkt opperde voor herinvoering van de uitzendvergunning om malafide praktijken tegen te gaan kan op weinig steun rekenen van de branche-organisaties. Zowel de ABU als de NBBU zijn hier niet voor. Bastian “De uitzendvergunning voorkwam in het verleden al geen malafiditeit.”

10 maatregelen ABU

De ABU heeft een voorstel met tien maatregelen om de kwaliteit van de uitzendbranche te verbeteren. Dit voorstel bestaat kort samengevat uit:

  1. Een hogere toetredingsdrempel; een waarborgsom van ten minste 100.000 euro voor huidige en startende uitzendondernemingen
  2. Niet-gecertificeerde uitzendondernemingen moeten verplicht gebruikmaken van een G-rekening
  3. Meer mogelijkheden van KvK om inschrijvingen te weigeren en toetsing op kans op malafide praktijken (bijvoorbeeld door VOG verplicht te stellen en controle of bestuurder op lijst van veelplegers staat)
  4. Opdrachtgevers moeten de samenwerking met niet-gecertificeerde uitzendonderneming vastleggen in het jaarverslag en bij de Inspectie SZW en de Belastingdienst
  5. Opdrachtgevers moeten hun medezeggenschapsorgaan informeren over de uitzendondernemingen waar zij zaken mee doen en aangeven of die aangesloten zijn bij SNA
  6. Alle niet-gecertificeerde uitzendondernemingen moeten periodiek – minimaal één keer per drie jaar – worden gecontroleerd door de Inspectie SZW en/of de Belastingdienst op de afdracht van premies en de naleving van de WML (Wet minimumloon en vakantiebijslag), de Wav (wet arbeid vreemdelingen) en andere relevante wetgeving
  7. Er moet een lik-op-stukbeleid komen voor uitzendondernemingen die hun certificering verliezen als gevolg van het niet naleven van wet- en regelgeving
  8. Er moet een lijst worden opgesteld met de Top 100 malafide uitzendondernemingen c.q. veelplegers; de Inspectie SZW moet op grond van deze lijst controles uitvoeren bij niet-gecertificeerde uitzendondernemingen
  9. In het kader van een effectieve persoonsgerichte aanpak van malafide bestuurders moet er een effectiever civielrechtelijk bestuursverbod komen
  10. Het kwaliteitskeurmerk moet meer onderscheidend worden; de ABU zal de drempel voor het verkrijgen van het ABU-kwaliteitskeurmerk verhogen door de eisen aan te scherpen. Verder wil de ABU een breder draagvlak voor SNA realiseren en investeren in de kwaliteit van SNA.

Dit is een ingekorte bewerling van het artikel ‘Hoe kan de branche zijn imago verbeteren?’ dat is gepubliceerd in het februarinummer van Flexmarkt. Nog geen abonnee?

Over Auteur

Reageer