Een verzuimverzekering, goed idee?

0

Ziekteverzuim is duur. Om een idee te krijgen: om één ziekte uitzendkracht te betalen, moeten er zeventien mensen aan het werk zijn, rekent expert Marcel Reijmers voor. Is verzekeren een goed idee?  

Welke verzuimverzekeringen zijn er voor de uitzendbranche?

Het aanbod is niet zo groot. De meeste verzekeraars hebben geen polissen voor de uitzendbranche. Ze vinden uitzendbureaus een te hoog risico. De reden? Het is van oudsher vrij makkelijk om je ziek te melden als uitzendkracht en het zijn vaak kortdurende contracten. Verzekeraars zien liever langduriger premie-inkomsten in combinatie met een laag risico. Het is daarom een minder aantrekkelijke markt. De verzekeringen die ér zijn, kennen beperkingen of hebben een hoge premie vergeleken met het aanbod voor reguliere werkgevers. Er zijn trouwens twee soorten risico te onderscheiden: ná het dienstverband (de Ziektewet) en tíjdens het dienstverband.

Ziektewet Eigenrisicodrager-verzekering 

Eigenrisicodrager zijn is een alternatief voor de publieke verzekering en begeleiding door UWV ná het uit dienst gaan van een werknemer. Als werkgever blijf je dan verantwoordelijk voor de werknemers als je de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet meer hebt. Je neemt dan de rol van UWV grotendeels over. Als werkgever betaal je zelf de uitkering en kosten van re-integratie van werknemers.

Overigens wordt het eigen-risicodragerschap nogal eens verward met het niet verzekerd zijn voor loondoorbetaling tijdens dienstverband. Eigen-risicodragerschap (ERD) gaat uitsluitend over het verzuim ná dienstverband. Voor het deel dat je eigenrisicodrager bent (bij uitzendbureaus is dat in de regel alleen de ZW-flex) betaal je dan geen WHK-premie meer.

Wie kiest voor het eigen-risicodragerschap kan de risico’s afdekken met een private verzekering. Acture bijvoorbeeld legt zich toe op eigenrisicodragers. Hun Ziektewet eigenrisicoverzekering kan vervolgens aangevuld worden met een verzekering voor loondoorbetaling of aanvulling op de Ziektewet, maar deze kunnen niet los worden afgesloten. De WGA-eigenrisicoverzekering komt in de uitzendbranche niet voor.

 Als je ERD bent, is verzekeren dan verstandig?

Als je het doet uit kostenoverweging waarschijnlijk niet. Het tarief ligt meestal net iets onder de premie van UWV en soms zelfs iets daarboven. Een overweging om een verzekering af te sluiten kan wel de verzuimbegeleiding zijn die je bij de verzekering krijgt.

Let goed op de voorwaarden. Wat je wel ziet bijvoorbeeld is dat een premie op zo’n polis elk jaar maximaal 25% stijgt en 15% daalt. Dat is niet per se afhankelijk van de werkelijke schadelast, maar kan ook worden ingegeven door de ontwikkelingen in de branche. Het kan dus voorkomen dat je als bureau met veel pijn en moeite de schadelast omlaag hebt weten te brengen en dat de premie vervolgens toch wordt verhoogd. Voor een grote werkgever kan zo’n polis dan wel eens onvoordelig uitpakken.

LOONDOORBETALING

Op het gebied van loondoorbetaling is er sinds de nieuwe uitzend-cao van 1 juli 2023 het volgende veranderd:

  • Loondoorbetaling tijdens dienstverband

De verplichtingen bij uitzendovereenkomsten met en zonder uitzendbeding zijn in de cao gelijkgetrokken. Bij beide uitzendovereenkomsten heeft de uitzendkracht bij arbeidsongeschiktheid, zolang de uitzendovereenkomst duurt recht op:

  • 90% van het naar tijdruimte vastgestelde loon gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid en ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon.
  • 80% van het naar tijdruimte vastgestelde loon gedurende de 53ste t/m de 104e week.

De periode duurt in fase A tot het eind van de overeenkomst, dat zal doorgaans maximaal vier weken zijn, in Fase B is dat meestal langer.

  • Aanvulling loon na ziek uit dienst

Als de uitzendkracht ziek uit dienst gaat, bestaat er nu ook bij uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding de plicht tot loonaanvulling op de Ziektewetuitkering van UWV. Voor uitzendovereenkomsten met uitzendbeding bestond die verplichting al en verandert er dus niets. De werkgever is verplicht om in beide gevallen de Ziektewet-uitkering aan te vullen met 20% in het eerste ziektejaar en 10% in het tweede ziektejaar.

Enkele aanbieders, bijvoorbeeld Hanzesteden en FlexCom4, bieden wel een verzuimverzekering voor niet-eigen-risicodragers, maar daar zijn alleen werknemers te verzekeren die in fase B of C (ABU) zitten.

Welke afwegingen zijn er om wel of niet een verzuimverzekering af te sluiten?

Dat hangt af van de kosten van je ziekteverzuim. Dat zijn niet alleen de kosten van doorbetaling en de kosten van de arbodienst, maar ook de marge van de opdrachtgever die wegvalt.

Je moet vooral afwegen welk risico je kunt veroorloven. Diepgaande analyses hebben weinig zin: het blijft altijd een beetje een gok en pas achteraf weet je of het een goed besluit is geweest. Ben je een starter zonder eigen vermogen? Dan is het wellicht verstandig om de loondoorbetaling te verzekeren, omdat je dan vooraf precies weet waar je aan toe bent.

Een interessante optie om te overwegen, is een stop-loss verzekering. Als bedrijf maak je dan de afweging hoeveel geld voor verzuim je verantwoord zelf kunt financieren. Boven die grens gaat het pijn doen in de organisatie, raak je liquiditeit kwijt; voor dat deel sluit je dan een verzekering. Dan betaal je een relatief lage premie en ben je voor de hoogste risico’s verzekerd.

Houd ook de eigen-risicoperiode goed in de gaten. Voor reguliere werkgevers is een periode van 30 dagen gebruikelijk, maar dat heeft voor de uitzendbranche geen zin, zeker niet in fase A. Een wachttijd van 10 dagen komt meer in de richting, maar dan nog, als jouw gemiddelde verzuim op drie dagen ligt, kan een verzekering een heel dure oplossing zijn.

Kun je de extra loondoorbetaling en aanvulling op ziektewet in de nieuwe cao verzekeren?

Los verzekeren kan je dat niet, soms zit dat standaard in de verzuimverzekering of kan de cao-aanvulling optioneel worden meeverzekerd. Het is wel iets om in je overwegingen mee te nemen.

Een vraag is nog wel of niet verzekeren de kostprijs beïnvloedt. Als het verzekerd is, is het duidelijk wat je betaalt; dat is dan de premie die je afdraagt. Als je niet verzekerd bent, tref je een voorziening en hoop je aan het einde van het jaar dat die voldoende is geweest. Laat je in ieder geval niet verleiden tot het ‘weggeven’ van die voorziening aan je klant om een lagere kostprijs en dus een lager tarief te kunnen bieden!

Marcel Reijmers is directeur van FlexKnowledge. Hij adviseert en begeleidt intermediairs en inleners bij vraagstukken over wet- en regelgeving in de flexbranche, kostprijzen, sectorindeling, inlenerbeloning, cao’s, arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden en arbo- en verzuimbeleid.

Lees ookDit moet je weten over ziekte bij een uitzendbeding in de nieuwe uitzend-cao

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer