Verzekeringen voor flexondernemers

0

Iedere ondernemer loopt (bedrijfs)risico’s. Gelukkig is er voor ieder denkbaar risico wel weer een polis beschikbaar.

De redactie van Flexmarkt zette de meest gangbare verzekeringen voor de flexondernemer op een rij.

Persoonlijke verzekeringen

1. Ziektekostenverzekering
Net als iedereen betaalt u als ondernemer voor uw ziektekostenverzekering een nominale premie van ongeveer 1100 euro voor een basispakket. Als ondernemer heeft u daarbij echter wél te maken met extra voorwaarden. U betaalt namelijk een zogeheten inkomensafhankelijke bijdrage over uw belastbare inkomen.

2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Als zelfstandige bent u niet standaard verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat is dus een behoorlijk risico! U kunt daarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. De premies kunnen behoorlijk oplopen, maar doordat u de verzekering ‘privé’ sluit, is deze aftrekbaar en betaalt de fiscus mee aan de premie. Ook hanteren verzekeraars voor starters aantrekkelijke tarieven en loont het de moeite om goed te vergelijken tussen de verschillende aanbieders.

De bedragen die u betaalt, hangen erg af van uw leeftijd en het bedrag waarvoor u zich wilt verzekeren. Er zijn complete arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de markt, maar er bestaan ook basisverzekeringen die alleen uitkeren bij zeer ernstige aandoeningen, zoals een herseninfarct, kanker of MS. Deze basisverzekeringen zijn goedkoper.

Wanneer u zelf geld achter de hand heeft, kunt u er ook voor kiezen om een verzekering te kiezen die pas uitkeert als u minimaal zes maanden of twaalf maanden uit de running bent. Daarmee kunt u de premie drukken. Een andere variant kan zijn dat u uw heil zoekt bij het UWV. Bij deze instantie kunt u zich verzekeren voor de Ziektewet en de WIA. Let op: de verzekering moet wel worden afgesloten binnen vier weken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst en premies en dekking zijn vaak minder interessant dan bij een verzekeraar. Deze variant kan aantrekkelijk zijn als u iets mankeert waardoor een verzekeraar een reguliere aanvraag afwijst. Het UWV kent geen medische selectie.

3. Pensioenverzekering
Zelfs al bent u een startende ondernemer, toch moet u zich al bezighouden met uw pensioen. Zoals het er nu uitziet krijgt u op uw 67ste AOW, maar voor velen zal dat niet voldoende zijn om de gewenste levensstandaard te kunnen financieren. Er zijn tal van pensioenverzekeringen. Denk ook aan koopsompolissen, waarbij fiscaal voordeel is te halen en het enkele jaren geleden gelanceerde banksparen, dat aan poulariteit wint door de relatief lage kosten.

Bedrijfsverzekeringen

1. Aansprakelijkheidsverzekering
Medewerkers die bij klanten schade veroorzaken of het slachtoffer worden van een ongeluk. Als ondernemer loopt u tal van risico’s. Daartegen kunt u zich verzekeren. De premie die u betaalt, is afhankelijk van de werkzaamheden van het bedrijf, de jaaromzet, aantal werknemers en dergelijke. Als u met gevaarlijke stoffen werkt, is het goed om te controleren of milieuschade ook door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. In veel gevallen zult u daarvoor een aparte verzekering moeten afsluiten.

2. Verzekeringen van het bedrijfsvermogen
Een verzekering waar u moeilijk buiten kunt. Gebouwen, machines, inventaris, voorraden en transportmiddelen vallen onder het bedrijfsvermogen. En er bestaat natuurlijk altijd een kans dat dit bedrijfsvermogen wordt verwoest door brand of wordt gestolen. Bijkomend probleem is dat u door brand of diefstal stagnatie in de productie kunt oplopen. Ook dergelijke risico’s kunt u afdekken.

3. Rechtsbijstandverzekering
Bij juridische problemen met afnemers, leveranciers en personeel, dekt de verzekering bijvoorbeeld advocaatkosten, deurwaarderkosten en proceskosten. Het zijn over het algemeen dure verzekeringen. Veel starters zullen dan ook besluiten om deze verzekering niet direct af te sluiten.

4. Kredietverzekering
Als u goederen op rekening levert, loopt u het risico dat de klant niet wil of kan betalen. Gevestigde bedrijven kunnen meestal wel een stootje hebben, maar veel starters hebben iedere euro hard nodig. Een kredietverzekering dekt uw risico’s af. Nadeel is wel dat u een kredietverzekeringen voor langere periodes moet afsluiten en dat maakt die verzekeringen vaak behoorlijk kostbaar. En dat is lastig voor startende bedrijven. Relatief nieuw is de mogelijkheid om per transactie te verzekeren. Dit is ideaal voor bedrijven die nog niet zo veel geld hebben.

Werkgeversverzekeringen

1. Verzuimverzekering
Zieke medewerkers met een tijdelijk of vast contract die ziek worden kunnen behoorlijk invloed hebben op uw marge. U dient maximaal 104 weken het loon door te betalen en eventueel voor vervanging te zorgen. Met een verzuimverzekering dekt u het ‘ziekterisico’ van uw medewerkers af.

2. Aanvulling Ziektewet
Uitzendkrachten die bij ziekte geen werkgever meer hebben krijgen een ziektewetuitkering van UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het bruto dagloon. Het dagloon wordt door het UWV berekend n.a.v. het laatste (gemiddelde) jaarinkomen. In de CAO voor uitzendkrachten is geregeld dat uitzendondernemingen zorgen voor een aanvulling op de ziektewetuitkering. Uitzendkrachten die werken onder de ABU CAO krijgen in het 1e ziektejaar een aanvulling van 21% van het laatste (gemiddelde) jaarinkomen. Uitzendkrachten die na 1 juli 2006 arbeidsongeschikt zijn geworden, en waarvoor het verzuim na 2 juli 2007 nog steeds geldt, ontvangen in het 2e ziektejaar een aanvulling van 10%. Uitzendkrachten die werken onder de NBBU CAO hebben gedurende 1 jaar recht op 20% aanvulling.

Vanaf 1 september 2005 is UWV gestopt met het berekenen en uitbetalen van aanvullende ziektewetuitkeringen. De meeste flexondernemers hebben geen trek in deze administratieve rompslomp en brengen de financiële risico’s en administratieve uitvoering onder bij een verzekeraar. Hiervoor kan men terecht bij Achmea, Acture in combinatie met de Goudse Verzekeringen of Flexcom4.

3. Eigenrisicodrager Ziektewet
Een werkgever in de flexbranche kan er voor kiezen om zelf het risico te dragen voor de betaling van ziekengeld aan werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte (meer) geldt. In plaats van de, voor de uitzendsector relatief hoge, premie aan UWV te betalen, betaalt men premie aan een particuliere verzekeraar. Of het ook voordeliger is verschilt per flexonderneming en zal voor ieder bedrijf afzonderlijk doorgerekend moeten worden.

Het eigen risico dragen voor de Ziektewet kan twee maal per jaar ingaan, op 1 januari en 1 juli. De Belastingdienst dient 13 weken voor de ingangsdatum over uw aanvraagstukken te beschikken (dus uiterlijk op 1 oktober respectievelijk 1 april). Een startende flexondernemer kan direct eigenrisicodrager worden vanaf het moment dat hij werkgever in de zin van de ZW wordt.

4. Eigenrisicodrager WGA
Sinds 1 januari 2007 kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden voor de regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). U stapt dan uit het publieke bestel en bent dan in plaats van bij het UWV via een particuliere maatschappij verzekerd. De particuliere verzekeraar neemt voor de eigenrisicodrager de WGA-uitkering voor haar rekening. Het overstappen naar een private verzekeraar kan met name voor flexondernemers voordelig zijn, omdat de verschuldigde premie enkel berekend wordt over de loonsom van werknemers in vaste dienst – en daar heb je er als flexbedrijf over het algemeen maar weinig van in dienst.

De eerst volgende mogelijkheid om WGA-eigenrisicodrager te worden is per 1 juli 2012. Ook hiervoor dient de Belastingdienst 13 weken voor de ingangsdatum, dus uiterlijk 1 april, over uw aanvraagstukken te beschikken.

5. Ongevallenverzekering

Een (bedrijfs-)ongeval zit in een klein hoekje. Als werkgever kunt u verantwoordelijk worden gesteld voor de geleden schade, ongeacht de schuldvraag. Steeds meer verzekeraars bieden daarom een ongevallenverzekering die ook zogenaamd ‘goed werkgeverschap’ verzekert. Hiermee voorkomt u discussies en biedt u uw mensen een goede secundaire arbeidsvoorwaarde die bovendien niets meer kost dan een normale ongevallenverzekering.

Meer informatie

Wie zich verder wil verdiepen in verzekeringen voor de flexbranche kan veel nuttige informatie vinden in het boek Ondernemen in flex, van Patrick Hustinx, waarin enkele hoofdstukken zijn gewijd aan verzekeringen en eigenrisicodragerschap. Zie voor meer informatie: www.ondernemeninflex.nl.

Advies
Voor meer informatie over bovengenoemde en overige verzekeringen kunt u terecht bij een van de vele verzekeringsadviseurs die ons land rijk is. Vanwege de unieke, specifieke kenmerken van de flexbranche doet u er echter verstandig aan gebruik te maken van een adviseur die echt gespecialiseerd is in deze branche. NBBU– en ABU-leden kunnen terecht bij de verzekeringsdesk van hun eigen branchevereniging. Ook Professionals in Flex heeft een team dat gespecialiseerd is in verzuim en verzekeringen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer