Ziektewet

0

De werkgever moet aan zijn zieke werknemer gedurende de eerste twee ziektejaren ten minste 70% van het loon doorbetalen. Wie geen werkgever (meer) heeft kan een beroep doen op ziekengeld van de Ziektewet.

Recht op uitkering

De Ziektewet is er alleen als vangnet voor mensen die geen werkgever (meer) hebben en in een paar speciale situaties.

Het gaat hierbij onder andere om

 • werknemers die in de eerste twee ziektejaren hun baan verliezen
 • uitzendkrachten zonder vast contract met het uitzendbureau
 • vrijwillig verzekerden
 • thuiswerkers
 • stagiairs
 • werklozen

Verder kan in de volgende gevallen gebruik worden gemaakt van de Ziektewet:

 • bij ziekte voorafgaand aan of volgend op de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsuitkering waar werknemers en ambtenaren recht op hebben op grond van de Wet arbeid en zorg
 • bij faillissement van de loondoorbetalende werkgever
 • bij ziekte in de eerste vijf jaar na het in dienst nemen van een werknemer met een no-risk polis (bij Wajong-gerechtigden voor onbeperkte duur)
 • bij ziekte door orgaandonatie.


Uitzendkrachten en de Ziektewet

Voor een eventueel recht op ziekengeld is het van belang in welke fase de uitzendkracht zich bevindt.

ABU

 • Fase A: Een uitzendkracht in fase A heeft recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet als er sprake is van een uitzendbeding. Hierbij gelden twee wachtdagen. Als er sprake is van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd zonder uitzendbeding is het uitzendbureau verplicht tot loondoorbetaling voor de duur van het contract. Daarna heeft de uitzendkracht recht op ziekengeld.

Op de laatste werkdag van de overeenkomst moet het uitzendbureau de uitzendkracht melden bij het UWV. Als de uitzendkracht o9p dat moment zes weken of langer ziek is, moet bij de aangifte een reïntegratieverslag worden gevoegd.

 • Fase B: Zolang een overeenkomst nog loopt in fase B, moet het uitzendbureau het loon betalen bij ziekte. Aansluitend bestaat weer het recht op ziekengeld van het UWV.
 • Fase C: In fase C is er een arbeidsovereenkomst tussen uitzendbureau en uitzendkracht. Bij ziekte moet het uitzendbureau, net als andere werkgevers, het loon doorbetalen gedurende 104 weken.


NBBU

 • Fase 1 en 2: In deze fasen bestaan uitzendovereenkomsten met uitzendbeding. Dat betekent dat de overeenkomst kan eindigen bij ziekte. Na twee wachtdagen heeft de uitzendkracht recht op ziekengeld.
 • Fase 3: Tijdens het contract voor bepaalde tijd moet het uitzendbureau loon doorbetalen bij ziekte. Aansluitend is recht op ziekengeld.
 • Fase 4: Hier gelden contracten voor onbepaalde tijd. Bij ziekte moet het uitzendbureau loon doorbetalen gedurende maximaal 104 weken.


Ziek- en herstelmelding

De uitzendkracht moet zich volgens de Ziektewet uiterlijk op de tweede dag van ziekte ziekmelden bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau moet uiterlijk op de vierde dag de ziekmelding aan het UWV doorgeven.

Tussen twee uitzendperiodes moet de uitzendkracht zelf zijn ziekte melden bij het UWV, uiterlijk op de tweede ziektedag. De uitzendkracht heeft recht op ziekengeld als hij een WW-uitkering ontvangt of binnen een maand na zijn laatste werkdag ziek wordt.

Herstelmeldingen moeten ook uiterlijk op de tweede dag van geschiktheid aan het UWV worden doorgegeven.  Als een uitzendkracht geen recht op ziekengeld, hoeft de aangifte pas na 13 weken ziekte plaats te vinden.

Hoogte ziekengeld

Het ziekengeld bedraagt 70% van het dagloon (maximumdagloon € 183,15) van de uitzendkracht en wordt uitbetaald tot de werknemer 104 weken ziek is. Na 104 weken ziekte wordt bekeken of de zieke werknemer recht heeft op een loonaanvulling of een uitkering wegens volledige arbeidsongeschiktheid (zie de informatie over de WIA). De ziektewetuitkering kan onder bepaalde voorwaarden worden aangevuld met een toeslag op grond van de Toeslagenwet.

Maandelijks wordt 8% van het ziekengeld gereserveerd voor de vakantie-uitkering die in mei wordt uitbetaald.

Re-integratieverplichtingen

Uitzendbureaus hebben een re-integratieverplichting voor uitzendkrachten die zich in fase B,C,3 of 4 bevinden. Het UWV neemt de re-integratietaken over ná het einde van het dienstverband. Dit is dus meteen het geval bij uitzendkrachten in fase A,1, en 2.

Meer informatie over de Ziektewet kunt u vinden bij het UWV en het Ministerie van SZW.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer