ABU en NBBU zeer positief over SER-advies

0

Deze week kwam het langverwachte SER-advies met voorstellen voor hervorming van de arbeidsmarkt. Kort gezegd: flexwerk, inclusief uitzenden, moet worden teruggedrongen. Desondanks reageren de brancheorganisaties ABU en NBBU positief. In dit artikel lichten zij hun reactie toe.

Eerder deze week werd al bekend dat de vakbonden en werkgevers overeenstemming hebben bereikt over een hervorming van de arbeidsmarkt waarbij flexwerk aan banden wordt gelegd.
In een nieuw advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) pleiten ze onder meer voor het afschaffen van nulurencontracten en zou werken via een tijdelijk (uitzend)contract maximaal nog maar drie jaar mogen duren. Daarnaast zou er een minimumtarief voor zzp’ers van € 35,- moeten komen. Ook zou het wettelijk minimumloon moeten worden verhoogd.

Het SER-advies Zekerheid voor mensen is voor het overgrote deel gebaseerd op het rapport van de commissie-Borstlap. “Die rapporten verdwijnen vaak onderin een la, dat is nu niet het geval. Het is een historisch akkoord”, geeft Borstlap in een reactie aan. “Na 25 jaar achterstallig onderhoud van de arbeidsmarkt slaan werkgevers en bonden de handen ineen om de scheefgroei op de arbeidsmarkt te herstellen.”

ABU: helderheid positie uitzenden

Ondanks dat uitzenden volgens het SER-advies moet worden ingeperkt reageren ook de brancheorganisaties in de uitzendsector positief. Het SER-advies geeft volgens de ABU helderheid over de positie van uitzendwerk: uitzendwerk wordt goed verankerd in de wet, met een eigen rijbaan (zoals Borstlap voorstelt, red.) en voldoende ruimte voor de allocatie- en opstapfunctie. Daarnaast voorziet het advies in de door de ABU gewenste integrale aanpak en een gelijk speelveld door ook het gebruik van zzp en andere vormen van flexibel werk beter te regelen.

Sieto de Leeuw, voorzitter van de ABU

Snel terug naar onderhandelingstafel

Sieto de Leeuw, voorzitter van de ABU, zegt in een reactie: “Het SER-advies sluit aan bij onze kwaliteitsstrategie. De werk- en inkomenszekerheid van uitzendkrachten verbeteren. Uitzendkrachten krijgen vanaf de eerste werkdag ten minste gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden als bij de inlener. De ABU wil samen met de vakbonden de stappen uitwerken om de CAO voor Uitzendkrachten aan te laten sluiten bij het SER-advies en roept FNV, CNV en De Unie op om snel weer aan de onderhandelingstafel te komen.”

Feitelijke aanpassingen uitzenden

De flexibiliteit van het uitzendbeding gaat terug van 78 weken naar maximaal 52 weken en wordt in de wet verankerd. In de fase erna is het mogelijk om maximaal zes contracten in twee jaar aan te bieden. Dit wordt ook vastgelegd in de wet en is conform de wens van uitzenders. De totale termijn van uitzenden gaat terug van vijfeneenhalf jaar naar drie jaar. Voor alle werkgevers vervalt de onderbrekingstermijn van zes maanden. Er komt een uitzondering voor seizoenwerkers en studenten en scholieren. De SER adviseert om in plaats van een uitzendvergunning een verplicht certificeringssysteem in te richten.

Inlenersbeloning

Uitzendkrachten hebben vanaf dag een recht op een pakket arbeidsvoorwaarden dat ten minste gelijkwaardig is aan de arbeidsvoorwaarden van werknemers die bij de inlener hetzelfde werk doen (inlenersbeloning, red.). Dit wordt vastgelegd in de wet. De uitwerking daarvan ligt bij sociale partners. Jurriën Koops, directeur van de ABU: “De door de SER voorgestelde stap naar gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden is voor de branche een grote en belangrijke, die past binnen onze kwaliteitsstrategie.” De SER adviseert om de pensioenregeling stap voor stap te laten groeien naar een marktconforme regeling. Daardoor bouwen uitzendkrachten sneller en meer pensioen op dan nu het geval is.

ABU
ABU-directeur Jurriën Koops

Waterdicht certificeringssysteem

Koops: “Het SER-advies kan in potentie het kaf van het koren in de uitzendbranche scheiden. Dat kan alleen als er een waterdicht certificeringssysteem komt met voldoende capaciteit voor controle en handhaving. Een sluitende aanpak dus waarvoor de ABU al eerder pleitte. Uitzendwerk zal duurder worden. Tegelijkertijd blijft de uitzendformule intact met meer zekerheid en duidelijkheid voor iedereen én er komt een rem op de mogelijkheid om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Dat snijdt malafide uitzenders de pas af en geeft onze leden de mogelijkheid om uitzendwerk neer te zetten op basis van toegevoegde waarde.”

De ABU roept een nieuw kabinet op om dit advies gelijktijdig en in samenhang over te nemen.

 

NBBU
Marco Bastian, directeur NBBU

NBBU: allocatie- en opstapfunctie van uitzenden erkend

Ook de NBBU is tevreden dat het akkoord de belangrijk allocatie- en opstapfunctie van uitzenden erkent, maar denkt dat het flinke klus wordt de afspraken tot praktijk te maken. “Nu kunnen we aan de slag”, zegt NBBU-directeur Marco Bastian.

Aanpassingen uitzenden

De NBBU vindt het goed dat uitzenden zijn aparte positie behoudt waarin flexibiliteit gewaarborgd is. Voor reguliere werkgevers worden onder andere nulurencontracten en oproepcontracten afgeschaft. Voor uitzenden worden de fases 1-2 wettelijk vastgesteld op 52 weken, evenals het uitzendbeding, het onbeperkt gebruik van tijdelijke contracten en uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht.
Dit komt naar eigen zeggen overeen met het voorstel van de NBBU in de vroegtijdig door de FNV, CNV en De Unie afgebroken cao-onderhandelingen. Fase 3 wordt daarnaast maximaal 6 contracten in 2 jaar.
Bovendien adviseert de SER uitzendkrachten sneller naar een volgende fase door te laten stromen door de wettelijke onderbrekingstermijn van 6 maanden te schrappen. Daar wil de SER een administratieve vervaltermijn bij hanteren. De NBBU dringt erop aan deze vervaltermijn concreet te maken om partijen duidelijkheid te bieden.

Pensioenregeling voor uitzendkrachten

Het akkoord stelt verder dat een pensioenregeling voor uitzendkrachten het beste in de branche zelf georganiseerd kan worden. De SER adviseert bovendien dat het pensioen in de uitzendsector toegroeit naar een marktconform niveau. De NBBU kan zich verder vinden in het voorstel specifiek te monitoren of de voorstellen blijven waarborgen dat de allocatie- en opstapfunctie van uitzendwerk behouden blijft.

Verplichte certificering?

Een ander punt in het SER-akkoord is de invoering van een verplichte certificering voor uitzendbureaus, zoals eerder voorgesteld door het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. De NBBU is nog niet overtuigd van de meerwaarde van deze maatregel. Strenge handhaving is een voorwaarde voor een dergelijk systeem, maar juist aan brede handhaving van bestaande regels schortte het de afgelopen jaren.

Lees ook: NBBU: ‘Aanjaagteam Arbeidsmigranten schiet doet voorbij’

Gesprekken over uitzend-cao

“We zijn tevreden dat de LBV onlangs zijn verantwoordelijkheid nam en dat we met deze vakbond een ongewijzigde verlenging van de uitzend-cao zijn overeengekomen”, stelt Bastian. “We hebben de huidige cao ongewijzigd met vier maanden verlengd. Dit maakt het mogelijk om het SER-advies in de gesprekken over een nieuwe cao mee te nemen, liefst met alle vier bonden waar we mee onderhandelden.”

Lees ook: Koolmees laat uitwerking Borstlap over aan volgende kabinet

 

Met Flexmarkt pro heb je exclusief toegang tot:
✅ verdiepende en analyserende artikelen
✅ de verzuim- en transitietool
✅ handige voorbeelddocumenten, zoals de oproep – en vaststellingsovereenkomst
✅ antwoord op tientallen juridische flexvragen
✅ Flexmarkt magazine: het laatste nummer en archief
Waar nodig is deze informatie juridisch getoetst door onze arbeidsrechtadvocaten.

Abonneer je hier op Flexmarkt Pro (nu eerste maand 1 euro)

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer