Nieuwe wetten per 1 januari 2016

0

Per 1 januari 2016 treedt een aantal nieuwe wetten in werking. Onderstaande wetten zijn ook relevant voor uitzendbureaus en andere flexbedrijven.

Wet aanpak schijnconstructies

Een deel van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is al in juli 2015 in werking getreden, maar ook per 1 januari 2016 gaat er een deel van de wet in, namelijk:

  • de verplichte girale betaling van ten minste het minimumloon, en
  • de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook.

Het verbod op inhoudingen en verrekeningen met het minimumloon zou oorspronkelijk ook per 1 januari ingaan, maar dit verbod is uitgesteld tot 1 juli 2016.

Wettelijk minimumloon

Uiteraard wordt ook het minimumloon weer aangepast. Per 1 januari 2016 is het minimumloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder:

€ 1.524,60 per maand

€ 351,85 per week

€ 70,37 per dag

Bekijk hier het overzicht met de minimumjeugdlonen.

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 versneld verhoogd. IN stappen van drie maanden wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar in 2018. Daarna stijgt de leeftijd met stappen van vier maanden naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Doorwerken na AOW-leeftijd

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer wil opzeggen, moet hij hierbij vanaf 1 januari 2016 een opzegtermijn van een maand in acht nemen.

Bij ziekte heeft een AOW-gerechtigde werknemer vanaf 1 januari 2016 recht op loondoorbetaling van maximaal dertien weken in plaats van twee jaar. Ook gelden er voor AOW-gerechtigde werknemers andere termijnen in de ketenbepaling. Werknemers die de AOW-leeftijd hebben behaald kunnen ten hoogste zes tijdelijke contracten krijgen in een periode van maximaal vier jaar.

Wet pensioencommunicatie

De Wet pensioencommunicatie heeft als doel de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren. Het Uniform Pensioen Overzicht moet overzichtelijker worden. De Wet pensioencommunicatie gaat in verschillende fases in. Vanaf 1 januari 2016 hoeft “het te bereiken pensioen” niet meer te worden weergegeven op het Uniform Pensioen Overzicht.  Ook moet per 1 januari 2016 verplicht de startbrief vervangen worden door Pensioen 1-2-3.

Wijzigingen WW

Het laatste punt van de Wet Werk en Zekerheid zorgt voor een wijziging in de opbouw en duur van de WW-uitkering. De publieke WW-uitkering wordt per 1 januari 2016 met één maand per kwartaal gekort tot maximaal twee jaar in 2019. Ook wordt de opbouw gewijzigd. Werknemers bouwen de eerste tien jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar één maand WW-recht op. Daarna bouwen ze per gewerkt jaar een halve maand op.

Per 1 januari 2016 kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties in de cao afspraken maken over een privaat gefinancierde aanvulling op de werkloosheidsuitkering, die aansluit op de WW-uitkering.

Wet flexibel werken (Wfw)

Deze nieuwe wet komt in de plaats voor de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). De Wet flexibel werken moet werknemers meer mogelijkheden geven tot telewerken en om te werken op voor hen gunstige tijden. Werknemers kunnen dus een verzoek indienen om hun werkrooster aan te passen, om hun arbeidsplaats aan te passen (bijvoorbeeld enkele dagen thuis werken). Daarnaast kunnen werknemers een verzoek indienen om hun contractuele arbeidsduur aan te passen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer